2016-09-06

När Vansbro kommun förra hösten för första gången genomförde Lupp− Lokal uppföljning av ungdomspolitiken− bland kommunens högstadie- och gymnasieelever så utkristalliserades tre utvecklingsområden som politikerna vill satsa extra på: Fritidsfrågor, elevinflytande och bemötande. När den årliga Demokratidagen på Smedbergsskolan och VUC nu stundar, är det områden som kommer att sättas i fokus. Gällande bemötandedelen så är det inte bara elever och personal som ska engageras− utan även föräldrar.

− För högstadiets del har vi bestämt oss för att ta ett helhetsgrepp om bemötandefrågan och har därför bokat in den före detta tv-programledaren, underhållaren och läraren Peter Rylander. Han kommer med sitt koncept Respektgympa till Vansbro, berättar folkhälso- och ungdomssamordnare Mia Johansson.


Folkhälso- och ungdomssamordnare Mia Johansson. Foto: Anna Nyberg.

Konceptet bygger på fyra hörnstenar där Rylander träffar skolledare och pedagogisk personal för sig, föreläser för och går runt i klasserna och träffar och diskuterar med eleverna, samt föreläser för föräldrar.
− Vi bjuder därför in högstadieföräldrar till ett föräldramöte torsdagen den 22 september på Teatern, och hoppas att så många som möjligt tar sig tid att komma. Föreläsningen kommer att handla om värdegrund och bemötande, säger Mia Johansson.

Budskapet måste förankras
Svenska skolor behöver i dag lägga mycket tid på grundläggande fostran, på bekostnad av det huvudsakliga utbildningsuppdraget. Peter Rylanders övergripande budskap handlar om att många föräldrar behöver återta delar av sitt uppfostringsansvar, så att skolan och pedagogerna kan ägna mer tid åt just utbildningsuppdraget. Han betonar att en väl fungerande och god miljö i skolan är helt beroende av ett samspel med föräldrarna, och menar att en viktig förutsättning för ett genomgripande värdegrundsarbete är att budskapen förankras i alla de miljöer där elever vistas. Inte minst i hemmamiljön där den grundläggande fostran sker.

Resonemanget inom skolan i Vansbro är att om alla inblandade; från skolledare till pedagoger, till elever och föräldrar, får ta del av samma budskap gällande värdegrund och hur vi bemöter varandra, så lägger det grunden till ett gemensamt utvecklingsarbete där alla strävar åt samma håll.
− Vi ser verkligen fram emot Peter Rylanders besök och har höga förväntningar, säger Mia Johansson.

Förutom Respektgympa kommer årets Demokratidag den 23 september även att bestå av ett elevinflytandeforum och ett fritidsforum där de båda andra fokusområdena ska diskuteras. Både tjänstemän och politiker från Vansbro kommun kommer att delta under dagen.

Berörda föräldrar kommer att få en inbjudan till Peter Rylanders föreläsning.
För mer information, kontakta Mia Johansson, telefon 0281-750 16.

Anna Nyberg, kommunikatör

Senast uppdaterad: 6 september 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail