2009-06-18

Störande fiskmåsar är fastighetsägarens ansvar

Under maj till juli kan vi få klagomål på störande fiskmåsar, mest att de är aggressiva mot andra djur och människor som de uppfattar som ett hot mot sina ungar. Ungarna brukar lämna boet ganska tidigt innan de kan flyga och sedan får måsföräldrarna fullt upp att skydda dem.
Fiskmåsarna lägger ägg i början till mitten av maj och ruvar sedan i 22-28 dygn. Ungarna är flygfärdiga efter ca 35 dygn, då brukar aggressiviteten upphöra. Sammanlagt varar aggressiviteten oftast bara några dagar. Man kan prova att skydda sig med ett paraply.

Förebyggande åtgärder som kan utföras av fastighetsägaren
• Blockera lämpliga sittplatser med nät, vajrar, trådar m.m.
• Rensa tak och hängrännor från gamla bon
• Uppsättning av roterande störande skyltar (störande reflexer/färger som effekt)
• Utläggning av "klibbig" massa (så kallad "bird-repellent") avsedd för att hålla undan fåglar från utvalda platser.
• Se till att sopkärl är väl förslutna så att fåglar inte kommer åt innehållet.
• Undvik att mata fåglar under vår/sommar/höst.

Andra åtgärder som kan utföras av fastighetsägaren
• Om fågelungarna (1-3 st i en kull) är på marken och föräldrarna är i närheten kan man om man är försiktig flytta ungarna en bit bort till ett naturområde de ej stör. Be gärna sakkunnig om råd eller hjälp så att ungarna ej far illa och att föräldrarna hittar dem igen.
• Enligt jaktförordningen (SFS 1987:905) får fastighetsägaren (jakträttshavaren) bedriva så kallad skyddsjakt* gentemot fiskmås året runt enligt följande:

• I en anläggning för att förhindra skada eller annan olägenhet.
• På mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor eller odling.
• Om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
En avskjutning har endast en kortvarig effekt och ska användas med försiktighet i tätbebyggt område. Avskjutning bör heller inte, av djurskyddsskäl, genomföras då fiskmåsarna har ungar.

*I begreppet skyddsjakt ingår förstörande av bon och ägg. Avskjutning får inte utföras utan tillstånd av först länsstyrelsen och sedan polismyndigheten.

Har du synpunkter kan du kontakta Thomas Isaksson på miljökontoret 0281-750 00
 

Senast uppdaterad: 18 juni 2009
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail