2010-11-30

I gränslandet mellan Leksand, Mora och Vansbro kommuner finns fortfarande naturskogar värda namnet.

Unikt just för att det är flera områden som till ytan är på 500 ha och större. 
Så stora arealer med naturskog hittar man annars inte på våra breddgrader. 

Vi på kommunerna misstänkte att det var ett stort, tyst och vilt området med rik biologisk mångfald. Den inventering som genomförts under 2009 och 2010 (se bifogad rapport i pdf) har vida överstigit våra förhoppningar. Över 8000 hektar skog som bedömts skyddsvärd inom ett område av 50.000 hektar är sensationellt och motsvarar ca 17 % av arealen. I Nagoya i oktober kom man överens om att alla länder ska skydda just 17 % av landarealen till 2020.

-- Nu finns ett ambitiöst mål och ett kraftfullt åtgärdspaket på plats för att hejda förstörelsen av biologisk mångfald till år 2020. Åtgärdspaketet förpliktigar till kraftfulla insatser. Resultatet är en seger för miljön, sa miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar till utgången av förhandlingarna vid FN-mötet om biologisk mångfald i Nagoya, Japan.

Nu finns möjligheten att i praktiken omsätta det man kom överens om i Nagoya på det stora och enligt miljöminister framgångsrika FN-mötet för bilogisk mångfald. Vår ambition är också att bjuda in miljöminstern nästa år och visa upp den mångfald som finns .

Det normala i våra trakter är att ca 1-3% av arealen har höga naturvärden.

För vem och varför ska vildmarksriket skyddas? Människor, djur och natur är svar på den frågan. För stressade nutidsmänniskor kommer tysta, orörda naturområden att vara ovärderligt i framtiden. Ett mycket stort antal arter som hör hemma i skogen är kraftigt hotade på grund av ett alltför intensivt skogsbruk.

En bakgrundsteckning av hoten mot skogen finns i rapporten som också föreslår tillfälligt stopp för avverkning och införande av en ambitiös ekologisk landskapsplanering samt extra stor satsning från Länsstyrelsens sida då området utgör en så kallade värdekärna där naturvårdsansträngningarna ska maximeras av alla inblandade parter. 

Senast uppdaterad: 30 november 2010
Uppdaterad av: kodamera

Redaktörer - Webmail