2011-05-03

Riksdagen har beslutat att ellagen ska ändras, för att underlätta prioriteringen av samhällsviktig verksamhet om det uppstår elbrist. Vi på länsstyrelsen Dalarna och Vansbro kommun samordnar nu planeringen inom vårt geografiska område för att prioriterade elanvändare ska kunna få ström även vid elbrist.

Ändringarna i ellagen (1997:857) gäller från den 1 juli 2011, och innebär att från och med den 1 januari 2012 kommer Sverige att ha systemet Styrel, vilket står för ”Styrning av el till prioriterade användare”.

Svenska myndigheter och elnätsföretag samarbetar om förberedelserna för Styrel. Energimyndigheten har huvudansvaret för planeringsprocessen.

- Styrel är ett bra system, som ger möjlighet att tänka efter före. Vi har tagit fram en planeringsprocess för att systematiskt identifiera och prioritera samhällsviktig verksamhet, och processen har utvecklats i samband med kommun- och länsförsök under 2008 och 2009. Vi är imponerade av länsstyrelsernas och kommunernas engagemang och arbete med att förbereda för Styrel, säger Mikael Toll, enhetschef på Energimyndigheten.

– Om det blir en allvarlig störning i elsystemet ger ellagen Svenska Kraftnät möjlighet, som en sista åtgärd i en situation med akut effektbrist, att beordra ägarna av elnät att koppla från en del av elförbrukningen. Med Styrel kan vi, med hjälp av elnätsföretagen, i större utsträckning än i dag skydda viktiga samhällsfunktioner, säger Sture Larsson, ansvarig på Svenska Kraftnät.

– Vi är positiva till det omfattande samarbete som nu sker mellan länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag för att trygga prioriterade elanvändares behov, säger Mikael Toll, enhetschef på Energimyndigheten.

– MSB följer arbetet med Styrel som en del i vårt uppdrag att övergripande stödja och följa upp myndigheternas arbete med krisberedskap och krishantering. Det är bra att arbetet med prioritering nu genomförs lokalt och regionalt, där den bästa kunskapen om lokala förhållanden finns, säger Mette Lindahl Olsson, enhetschef på MSB.

En del av svensk krisberedskap

Styrel är en del av krisberedskapen. Störst risk för brist på eleffekt är det under mycket kalla vinterdagar, då elförsörjningen är ansträngd. Frånkoppling av el kan då genomföras som en sista utväg. I dagsläget kan Svenska Kraftnät beordra frånkoppling av elanvändare för att skydda själva elnätet vid akut effektbrist.

Då drabbas alla elanvändare inom berörda/utpekade geografiska områden, utan hänsyn till om det skadar samhällsviktig verksamhet eller hotar liv och hälsa. Med Styrel kommer samhällsviktiga elanvändare i större utsträckning än i dag att kunna prioriteras.

Mer information

www.energimyndigheten.se

www.svk.se

www.msb.se/styrel
 

Senast uppdaterad: 3 maj 2011
Uppdaterad av: kodamera

Redaktörer - Webmail