2012-05-31

Måndag 28 maj hade kommunstyrelsen ett extra sammanträde om ärendet kring biobränsleanläggningen. Kommunstyrelsen utsåg då en förhandlingsdelegation bestående av Per-Anders Westhed, Gunnar Magnusson och Anders Gyllenvåg med uppdrag att fortsätta förhandla med Rindi Västerdala och Nordisk Renting.

Bakgrunden är denna: i slutet av 1990-talet beslöt Vansbro Kommun att investera i en fjärrvärmeanläggning och uppförde för det ändamålet en hetvattenpanna på Grönalids industriområde och ett kulvertsystem. Finansieringen gjordes med nuvarande Nordisk Renting AB genom att avtala om ett finansiellt leasingavtal som sträckte sig fram till 2019. Ett motsvarande hyres- och driftsavtal skrevs med Mellanskog ekonomisk förening.
Under åren 2005 – 2007 byggdes bioenergikombinatet med ny ångpanna och pelletsfabrik av Västerdala Bioenergi AB. Finansieringen skedde även denna gång genom Nordisk Renting AB, där leasingavtalet utvidgades och avbetalningstiden förlängdes till år 2031.
2007 förvärvade Rindi Energi AB, nuvarande Rindi Västerdala AB, anläggningen och övertog ursprungsavtalen från 1999 från Mellanskog. Därmed uppstod ett tidsglapp mellan Vansbro Kommuns åtaganden mot Nordisk Renting AB kontra avtalet mellan Vansbro Kommun och Rindi Västerdala AB på 12 år (2019 respektive 2031) vilket är en väsentlig affärsrisk för Vansbro Kommun.
Innebörden av ett finansiellt leasingavtal
Den ekonomiska innebörden av ett finansiellt leasingavtal är att hyresmannen (kommunen) påtagit sig samma finansiella risk och värdemässiga ansvar som om anläggningen hade köpts på avbetalning. Kommunen kan inte bryta leasingavtalet utan måste betala leasingavgifterna under hela avtalsperioden. Därför står kommunen för risken om det framtida värdet av anläggningen minskar.
 
Rindi Västerdala AB investerade 2007 – 2010 dels genom att förvärva fastigheterna Vansbro 11:4 och 11:5 och dels genom investering i utrustning, cirka 70 mkr.
Under åren 2007/2008 – 2010 har Rindi Västerdala AB haft stora förluster i sin pelletsverksamhet. 2012-04-16 varslade Rindi Västerdala AB samtlig personal då Rindis styrelse beslutat om en ordnad nedläggning av pelletsproduktionen under fortsatt drift av fjärrvärmeverksamheten.
Mot bakgrund av beskedet har Vansbro kommuns arbete och diskussioner relativt Rindi Västerdala intensifierats. Idlecapital Sweden AB, Robert Taflin, har av kommunstyrelsens ordförande getts i uppdrag att, med målsättningen att utarbeta en lösning som inte belastar Vansbro kommun ekonomiskt, genomlysa verksamheten och lämna förslag till hur verksamheten kan drivas i framtiden samt medverka vid förhandlingar med parterna.
 
 
 
 

 

Senast uppdaterad: 31 maj 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail