2012-11-14

Nya förhandligar har nu hållits mellan Vansbro kommun å ena sidan och Rindi Västerdala AB respektive Nordisk Renting AB å andra sidan beträffande biokombinatet i Vansbro. Bakgrunden är att pelletsmarknaden för Rindi Västerdala AB har varit mycket dålig, vilket lett till stora förluster i bolaget och det avtal som funnits är därmed inte aktuellt. 

Rindi Västerdala AB har utifrån detta begärt anstånd med hyresbetalningar åren 2012 – 2013 för att överbrygga en lågkonjunktur. Parterna har sett en möjlighet i att omförhandla, renodla och förlänga hyresavtalet. Det innebär också att nya avtal tecknas med Nordisk Renting AB om motsvarande förlängning av leasingavtalet med Vansbro Kommun.

Det tidigare alternativet, att Vansbro Kommun ”sitter still i båten” och låter befintliga avtal löpa, skulle kunna bidra till att Rindi Västerdala AB försätts i konkurs. Det var de två alternativen som kommunstyrelsen hade att ta ställning till vid ett extra sammanträde den 13 november. Utifrån det gjordes bedömningen att en ny överenskommelse, som inkluderar ett anstånd till Rindi Västerdala AB, är kommersiellt bättre ur bägge parters synvinkel. Det understryks dock att inget av alternativen är riskfria för Vansbro Kommun.

 

Sammanfattning av förslaget som kommunstyrelsen hade att ta ställning till: 

Ett nytt hyresavtal tecknas på 25 år med Rindi Västerdala AB för åren 2012 – 2037.

Anstånd med hyresbetalningar beviljas Rindi Västerdala AB för åren 2012-2013.

Förlängt leasingavtal tecknas med Nordisk Renting för åren 2012 – 2037.

 

Förslaget som parterna ställt sig bakom innebär:

Rindi beviljas anstånd med betalning av hyra under perioden 2012 – 2013 (cirka 17 mkr).

Moderbolaget Rindi Energi AB lämnar moderbolagsborgen till Vansbro Kommun avseende återbetalningen av anståndet under 10 år (2014 – 2023) med marknadsmässig ränta (7 %).

Ett nytt 25-årigt hyresavtal har förhandlats fram med Rindi som innebär en modernisering av det gamla avtalet från 1999 men också innehåller vissa förbättringar till fördel för Vansbro Kommun. En viktig princip i avtalet är ”genomrinningsprincipen” som innebär att kommunens skyldigheter gentemot leasinggivaren Nordisk Renting så långt som möjligt återspeglas i hyresavtalet med Rindi. I avtalet regleras också historiska och framtida investeringar, årliga möten, drift och underhåll mm.

Ett nytt optionsavtal med Rindi där möjligheterna till utlösen av de leasade fastigheterna finns varje år från och med 2016.

Värmeleveransavtalet med Rindi har inte kunnat omförhandlas med hänsyn till LOU utan fortsätter att gälla till och med 2019.

Ett nytt avtal med Nordisk Renting AB har framförhandlats vilket innebär en förlängning av leasingen till 2037 och en möjlighet till att lösa ut Biokombinatet till bokfört värde varje år från och med 2016. Avtalet innebär också att den årliga kostnaden för avtalet blir lägre (exempelvis 2013 blir kostnaden ca 600 000:- lägre).

 

Positiva konsekvenser för Vansbro kommun:

Minskad risk att Rindi går i konkurs, vilket skulle innebära stora negativa konsekvenser för kommunen enligt ovan.

Ett bättre hyresavtal med Rindi och större insyn i verksamheten.

Förmodat bättre resultat i kommunens bokslut med 2 mkr per år, utredning pågår.

En större industri blir kvar och arbetstillfällen räddas.

Ett nytt avtal med Nordisk Renting som bland annat innebär lägre årskostnad.

 

Kvarvarande risker för Vanbro kommun:

Det finns fortfarande risker för Vansbro Kommun även om förutsättningarna för verksamheten förbättrats. Dessa risker hade funnits även om kommunen hade valt alternativet ”att sitta still i båten”

Konkursrisken för Rindi finns kvar eftersom det inte finns några garantier att lättnaden möjliggör fortsatt verksamhet. Risken för konkurs bedöms ändå som väsentligt mindre.

Risken för att hyresanståndet inte återbetalas bedöms som låg eftersom det i praktiken skulle innebära att moderbolaget Rindi Energi AB (som ställt en moderbolagsgaranti för anståndet) går i konkurs och samtliga aktieägare förlorar sina investeringar.

 

  

Senast uppdaterad: 14 november 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail