2013-11-21

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning inom planlagt område för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Gång-, cykel- och genomfartsleder prioriteras. Ambitionen är en så hög standard som möjligt.

För snöröjning i Vansbro kommun gäller:
• GC-vägar plogas i första hand
• huvudgator plogas i andra hand
• vid plogning skottas inga infarter
• vid hyvling (isrivning) uppskottas infarter

Observera att snö från tomt, gårdsinfart eller liknande inte får läggas ut på gatumark eller annan allmän plats. Fastighetsägaren ska själv transportera bort snö från sin tomt.

Skador kan tyvärr inträffa på enskild egendom vid snöröjning förorsakade av kommunens snöröjningsmaskiner. Skulle något sådant inträffa, bör fastighetsägaren med det snaraste meddela vad som hänt, så att skadereglering kan ske.

Sandning av vägarna ska ske när halkrisk föreligger.
Prioriterade ytor:
• GC-vägar
• entrévägar fram till entréplaner
• till entrétrappor
• till ramper och nödutgångar
• gator
• till ytor för tillträde till garageportar och parkeringsplatser

Vansbro kommun erbjuder er att hämta sand på följande platser:
– utanför grinden vid kommunförrådet i Saltvik
– på parkeringen mitt i mot lekplatsen vid Medborgarhuset i Nås
– vid återvinningsstationen i Äppelbo
– vid Dala Vatten & Avfalls förråd i Dala-Järna

För mer info och kartor se här eller kontakta gatuingenjör Niclas Camarstrand 0281-752 12, niclas.camarstrand@vansbro.se eller arbetsledare Tommy Sjölander 0281-752 34.

Vid frågor och synpunkter kring snöröjningen kontaktas PEAB direkt tfn. 0281-20317 (under konstortid) alternativt journumret 023-13308 (utanför kontorstid). 

 

Senast uppdaterad: 21 november 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail