2013-12-19

Sveriges Lantbruksuniversitet kommer under 2014-2016 att övervaka järven i skogarna i Vansbro och Malun-Sälens kommuner. Det handlar om max 30 kameror fördelade på max 18 platser i området. 

Kamerorna används för att övervaka inventeringsstationer och fällor för järv.
Ändamålet med övervakningen är dels att utvärdera en inventeringsmetod för järvar dels att fånga järvar och förse dem med GPS-sändare i forskningsändamål.
I tillståndet från Länsstyrelsen finns följande villkor: 
- Kamerorna får endast vara försedda med fast optik.
- Kamerorna får vara aktiva dygnet runt.
- Inspelning får ske från samtliga kameror. Lagrat material som innehåller
människor ska raderas så snart det kan ske. Övrigt material får bevaras på
obegränsad tid.
- Ingen kamera får vara riktad så att den upptar väg eller stig som ofta brukas av människor.
- Ljudupptagning får inte ske.
- Skyltning om att kameraövervakning pågår får ske med diskreta skyltar direkt ianslutning till respektive övervakningsområde. På skyltarna ska anges att övervakningen sker i forskningssyfte, att tillstånd meddelats av länsstyrelsen samt kontaktuppgifter till den som ansvarar för övervakningen.

 

Senast uppdaterad: 19 december 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail