2013-12-17

Ändring av detaljplan för rv 71 Vansbro, Smedbergsskolan – järnvägen (Mejeristen 4) i Vansbro kommun, Dalarnas län.

Ett förslag till ändring av detaljplan för rv 71 Vansbro, Smedbergsskolan – järnvägen (Mejeristen 4), upprättad i november 2013, finns utställd för granskning på Biblioteket Vansbro under tiden 2013-12-16 – 2014-01-27.
Detaljplanens syfte är att detaljplan Rv 71 Vansbro Smedbergsskolan
– järnvägen mm inom kvarteret Mejeristen 4 medge användning av bostadsändamål (B) då delar av det gamla mejeriet i kvarterets norra del redan idag används för ändamålet. I bottenvåningen finns en butikslokal.
Kvarteret Mejeristen 4 som omfattas av nu aktuell ändring av detaljplan är beläget i västra delen av Vansbro samhälle och begränsas av Rv 66 (tidigare Rv 71) i norr och Västerlånggatan i söder, park i öster samt befintlig
bebyggd kvartersmark i sydost och väster.

Den som har synpunkter på planändringen får framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro. Senast 2014-01-27 skall eventuella synpunkter försedda med namn och adress, ha inkommit.
Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

//Kommunstyrelsen

 

Senast uppdaterad: 17 december 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail