2014-06-10

Kungörelse
Granskning:
Detaljplan för Kvarteret Bagaren, Vansbro i Vansbro kommun, Dalarnas län är utställd för granskning från den 23 juni till den 11 augusti 2014.

Detaljplanen syfte är att genom planändring anpassa gällande byggrätter
till dagens förhållande samt att möjliggöra en utbyggnad av Vansbro
Elektriskas fastighet Bagaren 4 genom att tomt 4 och 9 sammanläggs till
en fastighet.

Kungörelsen skickas till berörda sakägare och fastighetsägare samt
myndigheter med flera. Planhandlingarna finns utställda för granskning
i biblioteket, Medborgarhuset, Vansbro och på www.vansbro.se.

Synpunkter på förslaget skall vara Vansbro kommun, Kommunstyrelsen,
780 50 VANSBRO tillhanda senast den 11 augusti 2014. Endast skriftliga
synpunkter, framförda senast under granskningstiden, kan ligga till grund
för rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen om synpunkterna
inte blivit tillgodosedda.

//Kommunstyrelsen

 

Senast uppdaterad: 16 juni 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail