2014-06-18

Under våren 2014 genomförde Vansbro kommun med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) en enkät som skickades till invånare i Vansbro kommun, en så kallad medborgarundersökning.

Enkäten skickades till ett statistiskt urval av invånarna i kommunen, totalt 600 personer. I enkäten ställdes frågor om till exempel möjligheter till inflytande, vad kommuninvånarna tycker om skola och äldreomsorg samt hur Vansbro kommun ska bli en ännu bättre kommun att leva och bo i.

Resultatet av undersökningen har nu kommit och den bygger på de 57 procent av de tillfrågade som svarade. Resultaten av enkätsvaren presenteras med ett index mellan 1 och 100.

Vansbro kommuns medborgare ger kommunen 51 av möjliga 100 i betygsindex när det gäller frågan om Vansbro kommun är en bra plats att bo på. Här är det främst faktorerna Arbetsmöjligheter och Kommunikationer som skulle kunna höja helhetsbetyget enligt undersökningen.

Dessa faktorer var för sig har också lägre betygsindex än i genomsnitt övriga 60 kommuner i undersökningen. Vansbro ligger också lägre vad gäller faktorerna Utbildningsmöjligheter och Kommersiellt utbud, men högre än genomsnittet när det gäller faktorerna Bostäder och Trygghet.

När det gäller vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter är betygsindexet 43. Värdet är lägre i förhållande till övriga kommuners genomsnitt i enkäten. Lägre värden än de övriga får Vansbro när det enskilt gäller dessa faktorer inom den här frågan: Räddningstjänsten, Stöd för utsatta personer, Gång- och cykelvägar, Gator och vägar samt Renhållning och sopor och Vatten och avlopp. Högre index än genomsnittet får Vansbro när det gäller Kultur.

NII (Nöjd-Inflytande-Index) där medborgarnas synpunkter om inflytande i kommunen mäts är i den här undersökningen 35. Även här ligger Vansbro lägre än genomsnittet för kommunerna i enkäten.

För Vansbro kommun är undersökningen en viktig mätmetod för vilka områden som är bra och vad som behöver utvecklas och förbättras ytterligare.
- Det känns bra att vi jobbar med att utveckla de flesta områden som SCB rekommenderar oss, till exempel arbetsmöjligheter, grundskola och äldreomsorg. Där är undersökningen en viktig bekräftelse på att vi arbetar med rätt saker, säger Vansbros kommunalråd Per-Anders Westhed.

De områden som kommunen förbättrat mest sedan den förra undersökningen 2012 är: Kommunikationer, Kultur, Miljöarbete, Kontakt, Förtroende och GC-vägar.
De områden som sjunkit mest är Arbetsmöjligheter, Grundskola och Gymnasieskola.

Vansbro kommun har totalt ökat på långt fler faktorer än de minskat (16-9).

Du hittar medborgarundersökningen i sin helhet här. 
 

Senast uppdaterad: 18 juni 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail