2014-12-16

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning inom planlagt område för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull.

Gång-, cykel- och genomfartsleder prioriteras. Ambitionen är att du ska få så god standard som möjligt.
Har du frågor eller synpunkter angående snöröjning ska du kontakta PEAB direkt på tfn. 0281-203 17 under kontorstid eller tfn. 023-133 08 under jourtid.
Endast vid uppkommen skada på grund av snöröjning ska kommunen kontaktas, Niclas Camarstrand på tfn. 0281-752 12 eller Tommy Sjölander på tfn. 0281-752 34.

FÖR SNÖRÖJNING I VANSBRO KOMMUN GÄLLER:
– GC-vägar plogas i första hand
– huvudgator plogas i andra hand
– vid plogning skottas inga infarter
– vid hyvling (isrivning) uppskottas infarter

Observera att snö från tomt, gårdsinfart eller liknande inte får läggas ut på gatumark eller annan allmän plats. Fastighetsägaren ska själv transportera bort snö från sin tomt.

Skador kan tyvärr inträffa på enskild egendom vid snöröjning förorsakade av kommunens snöröjningsmaskiner. Skulle något sådant inträffa, bör fastighetsägaren med det snaraste meddela vad som hänt, så att skadereglering kan ske.

Sandning av vägarna ska ske när halkrisk föreligger.
Prioriterade ytor:
– GC-vägar
– entrévägar fram till entréplaner
– till entrétrappor
– till ramper och nödutgångar
– gator
– till ytor för tillträde till garageportar och parkeringsplatser

Vansbro kommun erbjuder er att hämta sand på följande platser:
– utanför grinden vid kommunförrådet i Saltvik
– på parkeringen mitt i mot lekplatsen vid Medborgarhuset i Nås
– vid återvinningsstationen i Äppelbo
– vid Dala Vatten & Avfalls förråd i Dala-Järna

För mer information och kartor se här.

 

Senast uppdaterad: 16 december 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail