2015-01-27

Kommunfullmäktige hade sitt första sammanträde för året den 26 januari 2015. Sammanträdet inleddes med två informationer:

  • Lars Johansson informerade om Westerdals Civilförsvarförening och frivilliga resursgruppen. Ett avtal finns mellan Vansbro kommun och föreningen. Resursgruppen finns till när de ordinarie resurserna inte räcker till, exempelvis vid översvämningar, stora olyckor eller bränder. Föreningen har också deltagit i samband med stora evenemang och vid eftersök av personer. Verksamheten finansieras av Civilförsvarsförbundet. Karl-Göran Alfredsson berättade om det arbete som man deltog i i samband med den stora branden i Västmanland.
  • Ola Granholm, projektledare för Utmaningen, som pågått sedan 2012, informerade om projektet som nu avslutas. I projektet har mer än 450 personer, 30 företag och 30 föreningar deltagit. Syftet med projektet har varit att utarbeta en modell för ett långsiktigt arbete för tillväxt i Vansbro kommun, en modell byggd på praktisk medverkan och samsyn mellan näringsliv, politik, förvaltning, social ekonomi och enskilda medborgare. Sandra Persson, studie- och yrkesvägledare på Smedbergsskolan. berättade om en del av projektet, arbetet med att ta fram ”Arbetsplan för samverkan mellan skola och arbetsliv”. Läs gärna mer här!  

Bland ärenden som behandlades kan nämnas:

  • Motion från socialdemokraterna kring delade turer. Motionens syfte var att delade turer inte ska förekomma och att arbetsdagarna ska vara sammanhållna. Kommunfullmäktige beslutade efter debatt att avslå motionen vilket också var kommunstyrelsens förslag.
  • Smärre justeringar gjordes i det reglemente som styr ersättningar till våra förtroendevalda.
  • Skålö skola togs bort från den försäljningslista som upprättats utifrån principen att kommunen bara ska äga de fastigheter där egen verksamhet bedrivs. Skolan har varit ute till försäljning men intressenter har saknats.
  • Antalet ensamkommande flyktingbarn kommer att öka och behov finns av nytt boende. Kommunfullmäktige beslutade att upphäva tidigare fattat beslut om rivning av Ripstigen 3 då denna fastighet skulle kunna vara ett alternativ för ett nytt boende.

Protokoll från sammanträdet kommer att finnas tillgängligt efter justering här

 

Senast uppdaterad: 27 januari 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail