2015-06-23

En gymnasiesamverkan mellan Malung-Sälens kommun och Vansbro har diskuterats under lång tid. Nu börjar de sista pusselbitarna att falla på plats för en gemensam gymnasieorganisation och utbildningsförbund.

I oktober 2010 ingicks ett samverkansavtal mellan Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun vilket gav respektive kommuns elever möjlighet att söka till samtliga program vid båda gymnasieskolorna.

Demografin pekar mot ett mindre antal elever för båda kommunerna, och samtidigt anses 500 elever vara en nedre gräns för att överleva på sikt.
Lösningen på utmaningen har varit att sedan våren 2014 förbereda en eventuell gemensam gymnasieorganisation mellan Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun. Förberedelserna har bedrivits inom tre grupper – styrgrupp, arbetsgrupp och facklig referensgrupp.

I styrgruppen har bland andra kommunalråden i de båda kommunerna ingått: Kurt Podgorski och Per-Anders Westhed.
- Under resans gång har vi diskuterat bland annat formerna för en gymnasiesamverkan och landat i ett bilda Västerdalarnas utbildningsförbund som huvudman för gymnasieorganisationen, säger Per-¬Anders Westhed och Kurt Podgorski, kommunalråd i Vansbro respektive Malung-Sälens kommun.

Genom bildandet av ett utbildningsförbund möjliggörs att utöver en gymnasiesamverkan även på sikt inbegripa vuxenutbildningen och svenska för invandrare (sfi).

Kommunerna har lyft fram att utvecklingen av en stark gymnasieskola i Västerdalarna bör präglas av några centrala aspekter:
• fortsatt hög utbildningskvalitet med hög måluppfyllelse och hög genomströmning
• valfrihet för våra elever avseende möjliga utbildningsvägar
• förankring i Västerdalarnas näringsliv och dess behov av kompetensförsörjning
• utbildningsvägar som bidrar till kompetensförsörjning inom offentlig sektor
• förankring i utvecklingen av lokalsamhället
• en tydlig pedagogisk profil
• effektivt resursutnyttjande.

Kommunfullmäktige i båda kommunerna har nu också utsett sex ledamöter och lika många ersättare till direktionen i Västerdalarna utbildningsförbund. Ordinarie ledamöter är följande:
Malung-Sälens kommun: Kurt Podgorski, Sofia Söderström och Kristina Bäckman.
Vansbro kommun: Per-Anders Westhed, Stina Munters och Andreas Steffansson.
Den första mandatperioden gäller från och med den 1 juli 2015 till den 31 december 2018. Ordförandeskapet växlar årsvis mellan kommunerna.
För närvarande pågår rekryteringen av en utbildningschef för utbildningsförbundet. Verksamhetsövergången beräknas ske 2015/2016.

- Det känns bra att de sista pusselbitarna nu fallit på plats, även om många praktiska frågor återstår att lösa. Vi ser framför oss en samverkan som båda kommunerna kommer att tjäna på, säger Per-¬Anders Westhed och Kurt Podgorski.

 

 

Senast uppdaterad: 24 juni 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail