2015-09-25

KUNGÖRELSE
Samråd- ny detaljplan för skyddsvall i Vansbro samt upphävande av del av detaljplan (stadsplan) för barnstuga väster om kvarteret Hjorten med mera.

SWECO har på uppdrag av Vansbro kommun tagit fram förslag till ny detaljplan för skyddsvall i Vansbro samt upphävande av del av detaljplan (stadsplan) för barnstuga väster om kvarteret Hjorten med mera.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av skyddsvall för att skydda Vansbro samhälle mot extrema vattenflöden. På del av planområdet finns en befintlig skyddsvall, Norlinvallen, men den har idag en nivå som nästan uppnåddes under vårfloden 1985. Översvämningsskyddet avser dels anläggande av ny skyddsvall utmed Vanån, dels höjning av befintlig vall (Norlinvallen). Skyddsvallen planeras att anläggas som en jordvall utmed Vanån med en total längd på cirka 2900 meter.

Samtidigt upphävs del av detaljplan (stadsplan) för barnstuga väster om kvarteret Hjorten med mera. Upphävandet omfattar A-området (område för allmänt ändamål) som ligger i anslutning till befintlig skyddsvall. Den planlagda kvartersmarken norr om Fredsgatan har aldrig tagits i anspråk. Marken är relativt sank och bedöms ej aktuell att bebygga.

Samrådstid är den 25 september till den 26 oktober 2015. Samrådsmöte sker den 19 oktober, med början kl 18.00 i pelarsalen, Medborgarhuset i Vansbro tillsammans med samrådsmöte för ansökan om vattenverksamhet för anläggande av skyddsvallen.

Kungörelsen skickas till berörda sakägare och fastighetsägare samt myndigheter med flera. Samrådshandlingarna finns tillgängliga på biblioteket i Medborgarhuset, Vansbro och här eller nedan.

Miljökonsekvensbeskrivning >>>

Planbeskrivning >>>

Plankarta inklusive upphävande >>>

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara Vansbro kommun, Kommunstyrelsen, 780 50 VANSBRO tillhanda senast den 26 oktober 2015. Ange ärendenr: KS 2014/461.

Eventuella frågor om planförslaget besvaras av samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson, telefon 0281-75 205, e-post: thomas.carlsson@vansbro.se.

//Kommunstyrelsen

 

Senast uppdaterad: 25 september 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail