2015-10-27

Den 26 oktober hade kommunfullmäktige sitt andra sammanträde för hösten.

Nygamla ledamöter var Jan-Erik Stövling som efterträtt Marie Hellberg som avsagt sig sina uppdrag.

Informationer
Kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson informerade om aktuellt arbete vad gäller flyktingmottagande.
Thomas Carlsson introducerade sedan verksamhetsområde Samhällsbyggnad och inledde med en övergripande presentation av verksamheten och ett antal större frågor som är aktuella, bland annat den skyddsvall som ska byggas för att klara eventuella framtida översvämningar och som också på sikt kommer att kunna bli en vandrings- och cykelväg. Också en glädjande nyhet, att Trafikverket är beredda att ta ansvaret för den del av nuvarande E16 som kommer att ersättas av ny sträcka.
Mattias Hellman berättade om fastighetsenhetens arbete och de stora underhållsbehov som finns. Förutom planerat underhåll sker en rad akuta åtgärder på det 30-tal fastigheter som kommunen äger. På senare är har två stora investeringar genomförts, räddningsstationen och Myrbacka skola.
Andreas Hellström berättade om verksamheten inom vaktmästeri och lokalvård och ambitionen till större samverkan mellan dessa. Totalt städas 34 300 kvm. Inom vaktmästeriet sköts traditionella vaktmästaruppgifter men också mattransporter, internpost, boktransporter och brandskyddsarbete.
Per Nilsson berättade om simhall och gym och den satsning som görs på baby-sim och rehab-sim i varmare bassäng. Renovering kommer att göras av duschrum och också anpassning av ett omklädningsrum anpassat för funktionshindrade.
Pernilla Gomersson informerade om kommunens bibliotek och skolbibliotek och om uppdraget kring kulturfrågor. Biblioteket tar emot en mängd olika grupper för att introducera dem till böckernas värld.
Thomas Carlsson berättade om arbetet med konsument- och skuldrådgivning.
Bo Lundberg berättade om räddningstjänstens organisation. Åtta personer delar på fyra veckors beredskap. Det finns fyra heltidsanställda och 32 deltidsanställda. All personal inom kommunen ska genomgå en brandskyddsutbildning under kommande tre år.
Tomas Isaksson berättade om miljö- och byggenhetens verksamhet. Förutom Tomas finns tre tjänster inom miljö- och hälsoskydd, två tjänster som byggnadsinspektör/handläggare och en tjänst som GIS-samordnare. Aktuella frågor här är bland annat LIS-plan och utökad samverkan med Malung-Sälen.

Strategisk plan
Catarina Willman föredrog strategisk plan 2016 – 2018.
Följande strategiska mål fastslogs:

Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet

Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling

Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje

Ekonomi - Vansbro kommun har en hållbar ekonomi

Skattesatsen fastställdes till 22:77 för 2016.
Vidare beslutades kring driftbudget för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, jävsnämnd, överförmyndare och revision.

MittNät AB
Vansbro kommun har påbörjat utbyggnad av fiberinfrastruktur inom kommunens gränser. Utbyggnaden sker i första hand utanför tätorterna med start i Skamhed.

Värmlandskommunerna Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Munkfors och Åmål har bildat ett gemensamt bolat, MittNät AB, i syfte att samverka kring drift och utveckling av fibernäten samt att erbjuda ett flertal tjänster från flera leverantörer i de lokala stadsnäten.

Kommunfullmäktig beslutade att ansluta sig till MittNät AB genom ett förvärv av 25 aktier i bolaget.

Vidare beslutades att utse Pär Skagerling till ordinarie ledamot och Anders Edlund till ersättare i MittNät AB:s styrelse.

Kostpolicy/Motionssvar/Handlingsprogram räddningstjänsten
Förslag till kostpolicy, motionssvar vad gäller maten vid kommunens seniorboende och handlingsprogram räddningstjänsten återremitterades.

Nämndemän
Till nämndemän utsågs Karin Karlsson, Gösta Lindkvist, Monica Eriksson och Annika Simm Eriksson.

 

 

 

Senast uppdaterad: 27 oktober 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail