2015-11-17

Den 16 november hade kommunfullmäktige sitt tredje sammanträde för hösten.

Informationer
Vård- och omsorgs verksamhetschef Elisabeth Hekkala inledde verksamhetens presentation med en övergripande information.

Eva Skafte Larsson informerade om Söderåsens äldreboende, fem enheter, 42 platser. Vidare finns här dagverksamhet för upp till åtta personer måndag – fredag. Man arbetar med värdegrund, värdighet och respekt är viktigt liksom social samvaro. Verksamheten försöker erbjuda regelbunden utevistelse.

Anki Hermansson informerade om Bäckaskogs äldreboende. Här finns 41 boenden fördelat på tre enheter. Man uppmuntrar de boende att själva möblera sina rum. Välbefinnande och värdighet är nyckelord. Också här har man arbetat mycket med utemiljön.

På både Söderåsen och Bäckaskog har varje boende en kontaktperson.

Yvonne Danielsson informerade om korttidsboendet med 15 platser samt den hemsjukvård som bedrivs.

Hemtjänst finns i hela kommunen med 30 brukare i Nås, 70 i Dala-Järna och 85 i Vansbro. Ansvariga är Annica Brask och Veronica Jansson. Här finns också nattpatruller.

Arbete pågår kring införande av ett planeringssystem för hemtjänst. Vidare kring gruppbostad/servicebostad enligt LSS utredning, samverkan sysselsättningsverksamhet. Verksamheten har också fått stimulansmedel för bemanning inom äldreomsorgen.

Utmaningar är ökat behov av daglig sysselsättning LSS, ökat antal äldre i kommunen, rekrytering personal med rätt kompetens, standard på äldreboenden.

Anhörigstöd, Laila Eriksson, arbetar med samtalsgrupper, information, föreläsningar, utbildningar samt enskilda samtal och rådgivning.

Kommunstyrelsens ordförande Per-Anders Westhed informerade om positiva befolkningssiffror, +31 invånare vid utgången av september, den skrivelse som skickats till regeringen kring statsbidrag, tilldelning av medel för flykting mottagande, 14,5 miljoner samt kommunstyrelsens extra budgetdagar 19-20 november samt kring Region Dalarnas senaste sammanträde där bland annat Visit Dalarna diskuterades. Vidare att ökad samverkan ska ske kring bostadsförsörjning. Handläggningstiderna vid färdtjänstkontoret ska kortas genom enklare handläggning. Förslaget om kostnadsfördelning för kollektivtrafik blev återremitterat.

Kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson informerade om det nyligen startade evakueringsboendet och också om det förväntade ökade antalet ensamkommande barn.

Delårsrapport
Catarina Willman redovisade delårsrapporten vilken godkändes.

Resultatet i delårsrapporten uppgår till +5,7 mkr (miljoner kronor) vilket är en försämring jämfört med samma period 2014 med 12,2 mkr, då var resultatet +17,8 mkr. Prognosen för helåret är dock negativt, -1,9 mkr.

Uppehåll i sophämtning, upphävande av gamla, ej tidsatta beslut
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att kontakta de fastighetsägare som är berörda av ärendet för att se över möjligheten att upphäva tidigare beslut och vid behov ersätta det gamla beslutet med ett nytt beslut.

Gemensamma hjälpmedelsavgifter
I samband med kommunaliseringen av hemsjukvård i länet 2013 diskuterades frågan om gemensam nämnd för hjälpmedel samt avgifter för hjälpmedel. Den gemensamma nämnden tillsattes 2014 och ett medlemsråd tillskapades. Medlemsrådet fick sedan i uppdrag av hjälpmedelsnämnden att utreda frågan kring gemensamma avgifter för hjälpmedel i Dalarnas län.

Kommunfullmäktige beslutade att följa den rekommendation som nämnden gett landstinget och kommunerna kring gemensamma hjälpmedelsavgifter.

Konsortialavtal för Västerdalarnas utbildningsförbund
Med smärre förändringar antogs förslag till konsortialavtal mellan Vansbro kommun och Malung-Sälens kommun.

Arbetsordning för Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet
Ett gemensamt kommunalt pensionärs- och handikappråd införs från och med 2015-12-01, tidigare har detta varit två separata råd. Rådens deltagare har förordat övergång till ett gemensamt råd. Beslut togs kring att bilda ett gemensamt råd och en arbetsordning för rådet antogs. En ny skrivning tillkom kring att möten ska hållas på tider och plats som underlättar tillgänglighet.

Åtgärdsplan 2014
Slutrapportering gjordes av den åtgärdsplan som funnits utifrån att Vansbro kommun hade ett balanserat underskott att återställa. Detta gjordes i och med 2014 års resultat varför inga krav finns

 

Senast uppdaterad: 17 november 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail