2015-12-04

SWECO har på uppdrag av Vansbro kommun tagit fram förslag till ny detaljplan för skyddsvall i Vansbro samt upphävande av del av detaljplan (stadsplan) för del av Vansbro 7:74.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av skyddsvall för att skydda Vansbro samhälle mot extrema vattenflöden. Samtidigt upphävs del av detaljplan (stadsplan) för del av Vansbro 7:74. Upphävandet omfattar A-området (område för allmänt ändamål) som ligger i anslutning till befintlig skyddsvall. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats.
Granskningstid är beslutad till 14 december 2015 till den 31 januari 2016. Granskningshandlingarna finns tillgängliga på biblioteket i Medborgarhuset, Vansbro och här på hemsidan.
De skriftliga synpunkter som inkom under samrådsskedet och de ändringar av planförslaget detta har medfört är behandlade i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig som granskningshandling, Kungörelsen skickas till berörda sakägare och fastighetsägare samt myndigheter m fl.

Synpunkter på planförslaget skall vara Vansbro kommun, Kommunstyrelsen, 780 50 VANSBRO tillhanda senast den 31 januari 2016. Ange ärendenr: KS 2014/461. Synpunkter kan även skickas på e-postadress: vansbro.kommun@vansbro.se. Ange ärendenummer KS 2014/416 i ämnesraden.
Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Eventuella frågor om planförslaget besvaras av samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson, telefon 0281-75 205, e-post: thomas.carlsson@vansbro.se.

 

Senast uppdaterad: 9 december 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail