2015-12-22

Kommunfullmäktige hade sitt sista sammanträde för året den 21 december.

Per-Anders Westheds avsägelse vad gäller uppdraget som kommunstyrelsens ordförande ledde till en rad val. Ny ordförande tillika kommunalråd blir Stina Munters, C. Ny andre vice ordförande blir Per Skagerling C. Per-Anders Westhed kvarstår som ledamot i kommunfullmäktige. Till ny ordinarie ledamot valdes Bibbi Westhed, C, och till ersättare Robert Holter, M.

I samband med sammanträdet uppmärksammades medarbetare och förtroendevalda som arbetat inom kommunen i 25 år. Vidare uppvaktades nya medborgare, se separata artiklar.

En fråga hade inkommit till allmänhetens frågestund, den handlade om möjligheten för vikarier att använda simhallen.

Oscar Fredriksson, ny kommunchef från och med 9 januari presenterade sig.

Kommunal information
Kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson informerade om evakueringsboendet och tackade i samband med detta de som tagit ett huvudansvar inom förvaltningen, Björn Lundin, Mia Johansson, Mattias Ström och Niclas Jolhammar. Vidare gavs information från samverkansgruppen för integrations första möte och information kring bredbandsutbyggnaden. Så kallade ERUF-meddelande har beviljats för utbyggnad av ett ortssammanbindande nät vad gäller Lindesnäs, Opsaheden,Tuvheden, Risheden, Grånäs, Morn, Utsälje, Heden, Tyna, Noret, Rutån och Skålö.

Kommunstyrelsens ordförande Per-Anders Westhed rapporterade från Arbetsmarknadsrådet senaste möte, som vanligt ligger Vansbro bra till vad gäller arbetslöshetssiffror. Där redovisades också tankar kring utvecklingen om 10-20 år då det kommer att saknas många människor eftersom så många går i pension. En slutsats är att vi måste bli betydligt bättre på att rekrytera nya medarbetare bland de asylsökande.

Vidare informerades om ett förstärkt ägarråd i Dala Vatten och Avfall (DVAAB), där en diskussion förs om att slopa de fyra teknikbolagen och endast ha ett huvudbolag. Frågan kommer troligen att avgöras under 2016.

Diskussioner förs med Västerdalarnas Flygklubb kring försäljning av flygfältet.

Ludvika kommun har visat intresse för en samverkan kring räddningstjänst.

Västerdalarnas utbildningsförbund blir operativt från och med årsskiftet.

Ett möte har hållits med kulturutövare i kommunen utifrån den kulturpolicy som antagits.

Region Dalarna
Direktion hölls förra veckan med kollektivtrafiken och kostnaden för densamma som en huvudfråga.

Arbetet med regionbildning börjar igen. Huvudalternativet är att bilda en egen länsregion. Region Dalarna ställde sig bakom den skrivelse som Vansbro kommun beslutat om att ha generella statsbidrag istället för riktade.

Ärendehantering
Skatteintäkter och statsbidrag inklusive generella statsbidrag och utjämning utökas med 13,4 miljoner för 2016, detta utifrån riksdagens beslut om utökat generellt statsbidrag till kommuner och landsting för 2015 och 2016.

Frågan om inrättande av lokalt brottsförebyggande råd återvisades kommunstyrelsen den 12 januari 2016.

Föreskrifter för avfallshantering i Vansbro kommun 2015 antogs liksom avfallstaxa, investeringsplan samt VA-taxa för Vansbro Teknik AB för 2016. Avfallstaxan blir oförändrad, brukningsavgiften för VA likaså oförändrad, anläggningsavgiften höjs med 5 procent. Återinföring av avläsning av mätare för fritidshus ska ske.

Vansbro kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till Utvecklings- och översiktsplanen för Vansbro kommun som behandlar landsbygdsutveckling i strandnära områden, den så kallade LIS-planen.
Planförslaget har varit ute på samråd och också funnits tillgänglig på de lokala servicepunkterna samt på kommunens hemsida. Förslaget till LIS-plan antogs.

Sammanträdet avslutades med att Per-Anders Westhed avtackades av kommunfullmäktige, centerpartiet och kommunledningsgruppen.

 

Senast uppdaterad: 22 december 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail