2016-08-31

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 30 augusti 2016. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut som behandlades under sammanträdet, publiceras efter justering.

Ärende: Aktivitetspark Järnvägsgatan
Förvaltningen har tagit fram en idéskiss som förslag till en aktivitetspark i Järnvägsparken. Idéskissen inrymmer bland annat ett utegym, liksom ett lekområde, bouleplan och en grillplats, medan stora ytor av gräsmatta lämnas fritt för bollspel, lek och picknick. Området är tänkt att tilltala en bred allmänhet i alla åldrar.
Beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att utveckla och kostnadsberäkna förslaget till aktivitetsparken vid Järnvägsparkens norra del.
Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef 

Idéskissen.

Ärende: Lerbäcksvägen, parkering av större fordon
Lastbilsparkeringen på Lerbäcksvägen i Vansbro har länge varit föremål för diskussion. Flera ärenden har skrivits fram och olika beslut har fattats kring nyttjandet av området. I dag råder parkeringsförbud på östra delen och betongbarriärer spärrar av området.
Beslut:
Kommunstyrelsen upphäver beslut som tidigare fattats i frågan, samt parkerings- och stannandeförbudet för rastplatsens östra del. Innan avspärrningarna vid parkeringens östra del tas bort ska åtgärder vidtagas så att lastbilar och andra tunga fordon inte kan använda ytan som parkering. Området ska kunna användas som rastplats för mindre fordon, ex. husbilar och husvagnar.
Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef 

Ärende: Bostadsförsörjningsprogram
År 2001 trädde lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar i kraft. Enligt lagen ska alla kommuner ta fram inriktningsmål för bostadsförsörjningen som ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Planeringen bör ange inriktningen av olika åtgärder för bostadsförsörjningen i kommunen och utgångspunkten bör vara en lokal bedömning av de långsiktiga behoven. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram.
Beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att skicka förslaget till Region Dalarna, Länsstyrelsen, angränsande kommuner samt stiftelsen Vansbrohem för samråd.
Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef 

Ärende: Kostutredning del II, direktiv
Kostutredning del I hade fokus på hur kostverksamheten ska organiseras för att bäst svara mot de olika målgruppernas önskemål och behov, samt undersöka hur vi uppnår störst ekonomisk nytta i förhållande till kvalitet. Direktivet för Kostutredning del II är att utreda behov av åtgärder samt framtagande av en kostnadskalkyl för inrättande av ett separat tillagningskök för äldreomsorgen på Bäckaskog. I denna utredning ska bland annat frågor om kvalitet, möjlighet till valfrihet och ekonomiska konsekvenser särskilt belysas.
Beslut:
Kommunstyrelsen antar direktivet för utredning av kostverksamhetens organisation
Handläggare: Maria Lindqvist, kostchef

Senast uppdaterad: 31 augusti 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail