2016-09-21

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 20 september 2016. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut som behandlades under sammanträdet, publiceras efter justering.

Ärende: Tomtmark Skamsberget
Den ökande efterfrågan på bostäder i kommunen, och bedömningen att det under de närmaste åren kommer att ske en befolkningsökning med 20-30 personer årligen, gör bostadsförsörjningen till en strategiskt viktig fråga. Det finns en tydlig efterfrågan på tomtmark i attraktiva lägen med närhet till vatten, flera förfrågningar från såväl enskilda som mäklare har inkommit.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att ge utskottet Leva och bo i uppdrag att bereda frågan om tomter på Skamsberget
Handläggare: Oscar Fredriksson, kommunchef 

Ärende: Utredning av renovering av Söderåsens äldreboende, projektorganisation
Enligt uppdrag från kommunstyrelsen har nu arbetet med att utreda Söderåsens framtid och ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan påbörjats. För att ha en bra struktur i arbetet behövs en politisk styrgrupp, en förvaltningsstyrgrupp på strategisk nivå och projektgrupper på taktisk nivå. Även arbetsgrupper med personal och chefer, och referensgrupper där medborgare har möjlighet att delta för att fånga upp behov och önskemål.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutade att uppdragen med utredningen av Söderåsens äldreboende och framtagandet av den strategiska lokalförsörjningsplanen ska samordnas och fastställde en projektorganisation. Enligt Pär Skagerlings (C) tilläggsförslag beslutades även att avrapporteringen avseende fastighetens lämplighet att renoveras till särskilt boende ska ske på kommunstyrelsens första sammanträde 2017 och att övrig utredning presenteras under april 2017.
Handläggare: Mattias Hellman, fastighetschef, Oscar Fredriksson, kommunchef 

Ärende: Inrättande av plankommitté
I dag saknas ett politiskt forum där planfrågor behandlas och därför finns en risk att styrningen av samhällsbyggandet uteblir eller sker spontant.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en plankommitté vars uppgift är att bereda planfrågor i Vansbro kommun. Plankommittén ska utgöras av utskottet Leva och Bo, ges erforderligt tjänstemannastöd och möjlighet att adjungera deltagare i arbetet.
Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef 

Ärende: Inköp av Ipads och annan it-utrustning
De extra medel kommunen fått i samband med integrationen vill skolan och förskolan använda till att köpa datautrustning.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja inköp, istället för leasing, av IPads och annan it-utrustning till kommunens för- och grundskolor. Beslutet avser inte persondatorer med Windowsoperativ och gäller endast för perioden 20 september 2016 till 31 december 2016.
Handläggare: Marit Andersson, skolchef 

Senast uppdaterad: 21 september 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail