2016-10-26

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 25 oktober 2016. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut, publiceras efter justering.

Ärende: Verksamhetstillsyn inom alkohol- och tobaksområdet
Beslut: Kommunstyrelsen godkänner den åtgärdsplan som tagits fram av miljö- och byggenheten, efter att länsstyrelsen vid tillsyn den 7 april 2016 riktat kritik mot kommunen, då tillsynen inom områdena alkohol- och tobakslagen varit bristfällig under 2015.
Handläggare: Stina Jakobsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Ärende: Lokala trafikföreskrifter, vändplats med förbud att parkera
Beslut: Kommunstyrelsen fastställer ny lokal trafikföreskrift om vändplats med förbud att parkera. Parkeringsförbud införs vid norra änden av Vintergatan, norra änden av Hermelingatan, östra änden av Kroons väg, södra änden av Flottarvägen, östra änden av Timmervägen, nordöstra änden av Norra Grönalidsvägen, samt norra och södra änden av Fjäderstigen. De nya lokala trafikföreskrifterna träder i kraft 2016-12-01.
Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef, Hassan Baghdarusefi, gatuingenjör 

Ärende: Översyn av riksintresse för friluftsliv
Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig bakom naturvårdsverkets förslag till riksintresseområde för Vildmarksriket och föreslår naturvårdsverket att gränsdragningen bör justeras för att bättre följa befintliga vägar kring sjöarna Rälgen, Kvarnsjön, Marsjön och Gensen.
Handläggare: Tomas Isaksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Ärende: Energi- och klimatrådgivning 2017
Beslut: Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att samverka med andra kommuner i länet i syfte att bibehålla en funktion för energi- och klimatrådgivning. Förvaltningen får också i uppdrag att hitta samarbete kring energicoach och tillsammans med samverkanskommunerna söka lämpliga stöd.
Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef 
 

Senast uppdaterad: 26 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail