2016-10-10


Foto: Maria Blomkvist, Länsstyrelsen Dalarna.


Området Sälsflotten, på en platå mellan Västerdalälven och bergkullandskapet i söder, till två tredjedelar beläget i Vansbro kommun och resten i Gagnef, har av länsstyrelsen utsetts till nytt naturreservat. Området är 530 hektar stort, ligger mellan Björbo och Nås− och är en av landets värdefullaste våtmarker.

Sälsflotten är egentligen inte en mosse, utan flera, och består av ett virrvarr av mossar med eller utan tall. En markant del av våtmarken är kärr. Myren är värdefull för många arter, både växtarter och djur. Bland annat häckar myrfåglar som storspov, ljungpipare, grönbena och tofsvipa här, och många fjärilar och insekter trivs bra på de lavrika mossarna.

- Det är spännande att vi har fått ett nytt reservat tycker jag, även då myren haft ett visst skydd även tidigare. Sälsflotten är ett stort myrkomplex och genom reservatsbeslutet skapas ett starkt formellt skydd för växter och djur som är knutna till myrens speciella miljöer, säger Tomas Isaksson, miljöinspektör vid Vansbro kommun.


Foto: Maria Blomkvist, Länsstyrelsen Dalarna.

Inom Sälsflotten finns såväl brukad som obrukad skog, och på udden av Storrummet växer en fin naturskogsartad barrskog. Den brukade skogen inom reservatet är en skyddszon till förmån för myren. Mellan Sälsflotten och älven finns en fastmarksremsa där fäbodarna Julbäcksbodarna och Borgbodarna ligger. Från Borgbodarna ledde man tidigare boskap över myren till Stor- och Lissrummet för bete, och här har man också hämtat torvströ för husbehov.

Det finns flera sätt att skydda särskilt viktiga naturområden, det starkaste skyddet har nationalparker. Näst därefter följer naturreservat, vilket är den vanligaste formen för att skydda naturområden. Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och/eller för att tillgodose behovet av områden för friluftsliv. Det är länsstyrelsen som utser naturreservat, och som ansvarar för att vårda och förvalta dem. Sälsflotten blir Vansbro kommuns 13:e naturreservat.

Inom ett naturreservat får man inte lov att skada någon typ av träd, stubbar eller buskar, med undantag för plockande av små, lösa, torra grenar och kvistar som ligger på marken, i syfte att göra upp eld. Förbudet gäller annars både levande och döda träd. Det är inte heller tillåtet att framföra motordrivet fordon på barmark inom området, eller att utan tillstånd från länsstyrelsen gräva upp någon form av växtlighet.

Anna Nyberg, kommunikatör

Senast uppdaterad: 10 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail