2016-11-15

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde i Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro den 14 november 2016. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut som behandlades under sammanträdet, publiceras efter justering.

Ärende: VA-taxa 2017, Vansbro Teknik AB
Beslut: Kommunfullmäktige fastställer VA-taxa 2017 som inkommit från Vansbro Teknik AB. Jämfört mot VA-taxa 2016 är brukningsavgifterna (periodiska avgifter) oförändrade, anläggningsavgiften (engångsavgift vid nyanslutning) höjs med 10 procent och taxeföreskrifterna utökas för hantering av lagerlokaler samt ändrad hantering av lägenhetsyta i anläggningsavgiften. Bakgrunden till förändringen är att VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader.
Handläggare: Catarina Willman, ekonomichef 

Ärende: Avfallstaxa 2017, Vansbro Teknik AB
Beslut: Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxa 2017 som inkommit från Vansbro Teknik AB. Jämfört mot avfallstaxa 2016 är avfallstaxan och slamtaxan oförändrad, och mindre redaktionella ändringar har gjorts i texten. För frivilliga tilläggstjänster införs tömningsavgifter för container för flerfamiljshus och verksamheter, utökning av antal tilläggsavgifter för en- och tvåfamiljshus och fritidshus och utökning av antal tilläggsavgifter för flerfamiljshus och verksamheter. Bakgrunden till förändringen är att avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader.
Handläggare: Catarina Willman, ekonomichef 

Ärende: Taxa, fiberabonnemang
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att komplettera taxan för bredbandsanslutning med fiber från Vansbro kommun enligt prislistan ”Anslutningsavgift för bredbandsanslutning med fiber för företag”. Detta då vissa större företag efterfrågar möjligheten till fast IP-adress och övervakad förbindelse, vilket kan erbjudas om mediaboxen ersätts med en så kallad accesswitch. Att tillhandahålla accesswitch innebär en högre kostnad för kundutrustning än att tillhandahålla en mediabox. Övervakning av förbindelsen innebär en ökad kostnad för drift av nätet.
Handläggare: Rolf Eriksson, bredbandskoordinator 

Ärende: Återrapportering av 2015 års partistöd
Beslut: Ärendet behandlar den återrapportering som ska ske till kommunfullmäktige gällande användningen av det utbetalda kommunala partistödet för år 2015, för att visa vilka partier som uppfyller de krav på redovisning och granskning som ställs i det kommunala reglementet gällande partistöd. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att partistöd för 2017 skulle betalas ut till Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Flera förslag lades under kvällens sammanträde, och två voteringar begärdes innan fullmäktige kunde gå till beslut. Kommunfullmäktige beslutade att partistöd för 2017 betalas ut till Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, samt att demokratiberedningen får i uppdrag att se över reglementet för partistöd; dels för att förtydliga reglementet och dels för att lägga till principer för storleken på bidraget.
Handläggare: Tobias Rundström, kommunsekreterare 
 

Senast uppdaterad: 15 november 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail