2016-11-30

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 29 november 2016. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut , publiceras efter justering.

Ärende: Simhall och gym på entreprenad
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram direktiv kring alternativa former för drift och utveckling av Vansbro simhall och gym.
Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef

Ärende: Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning i Nås och Äppelbo
Kommunstyrelsen inrättar ny lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning i Nås och Äppelbo i enlighet med Trafikförordningen (SFS 1998:1276). En ny bashastighet om 40 kilometer i timmen införs inom de tätbebyggda områdena Nås och Äppelbo. De nya lokala trafikföreskrifterna träder i kraft 2017-01-01.
Handläggare: Hassan Baghdarusefi, gatuingenjör, Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef

Ärende: Ställplatser för husbilar
Förvaltningen har av kommunstyrelsen, genom beslut i kommunfullmäktige, KF §22 i ärende KS 2015/271, haft i uppdrag att samverka med kommersiella aktörer och göra en inventering av befintliga och möjliga ställplatser i kommunen för husbilar. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för utarbetande av förslag till beslut med anledning av återkopplingen.
Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef 

Ärende: Ansökan om bidrag för merkostnad för skyddsvallen
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansöka om tilläggsanslag för uppskattad merkostnad för uppförande av skyddsvall. Detta då förvaltningen har uppdaterat kostnadsberäkningen för uppförande av skyddsvall i Vansbro. Ny uppskattad kostnad är cirka 30 miljoner kronor, vilket är omkring 11 miljoner kronor högre än tidigare beräknad kostnad. Fördyringen beror i huvudsak på kostnader kopplade till inlösen av fastigheter och byggnader, förorenad mark och ändrat läge för vallen.
Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef 
 

Senast uppdaterad: 30 november 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail