2016-12-21

Vansbros paradgata Järnvägsgatan är på väg att leva upp. En arbetsgrupp bestående av kommunens byggenhet, representanter från länsstyrelsen samt arkitekter med olika kompetensområden jobbar nu med lokala områdesbestämmelser för den riksintresseklassade gatan. Syftet är att bevara Järnvägsgatans kulturhistoriska identitet, och samtidigt möjliggöra en modernisering. Med områdesbestämmelsernas hjälp ska byggenheten framöver enkelt kunna ge fastighetsägare svar på vad de får och inte får göra med sina fastigheter. Till grund för arbetet ligger den byggnadsinventering som nu genomförs.

Inte helt sällan går framtiden att finna i historien. Den utgångspunkten finns i arbetet med Järnvägsgatan. För att komma framåt tittar man bakåt; och det jobbet står arkitekten Eva Fransson för.
− Jag är född och uppväxt i Vansbro, är utbildad arkitekt och har under 15 års tid arbetat som stadsantikvarie och med kulturmiljöer i Örebro kommun. Numera bor jag i Nås och Vansbro kommun har timanställt mig som stadsarkitekt och för att jobba med gestaltnings- och kulturmiljöfrågor. När det gäller Järnvägsgatan så är min uppgift att göra en kulturhistorisk byggnadsinventering, berättar hon.


Eva Fransson. Foto: Anna Nyberg.

Det Eva Fransson gör är att hon med papper och penna och utrustad med kamera fysiskt rör sig längs Järnvägsgatan och kvarteren runt den, och fastighet för fastighet tittar på hur de ser ut idag, vilka material de är byggda i, och jämför dagens gestaltning med den ursprungliga.
− Jag jämför bland annat med den byggnadsinventering som länsmuseet gjorde år 1979, men det har hänt mycket sedan dess. Jag använder också Vansbro Hembygdsförenings små skrifter och letar bland bilder och pratar med folk. Jag vill hemskt gärna få in så mycket bilder som möjligt från allmänheten föreställande fastigheter längs Järnvägsgatan. Det måste inte var 100 år gamla bilder, jag tar tacksamt emot foton som visar 1950-, 60- och 70-tal också, säger Eva Fransson.


Eva Fransson kan den närmsta tiden ses arbetande på innergårdarna längs med Järnvägsgatan. Foto: Anna Nyberg.

Nödvändigt för modernisering
Hennes arbete är helt nödvändigt för att Järnvägsgatan ska kunna moderniseras och utvecklas. Gatan är sedan många år klassad som riksintresse av staten. Riksintresse betyder att ett område av någon anledning- i det här fallet av kulturhistoriska skäl- anses vara viktigt ur en nationell synvinkel och därmed viktigt att skydda. Det är inget som kommunen kan påverka eller att välja att bortse ifrån, och riksintresset gällande Järnvägsgatan har hittills inneburit en del handläggningsbekymmer när fastighetsägare har vänt sig till kommunen med vilja att göra förändringar på fastigheterna.
− Vi har varit väldigt låsta och har fått vända oss till länsstyrelsen i varje enskilt ärende, berättar bygginspektören Pekka Nilsson.

− Genom den kulturhistoriska byggnadsinventeringen, och i förlängningen de lokala områdesbestämmelserna, ska vi hitta ett sätt där riksintresset för kulturmiljövården och fastighetsägarnas utvecklingsvilja ska kunna gå hand i hand. För att göra det krävs det att vi kan nagla fast vad som faktiskt är kulturhistoriskt intressant. Meningen är inte att vi ska lägga en kall, blöt hand och säga stopp till alla planer; tvärtom. Men vi måste veta vad som ska bevaras, säger Eva Fransson.

Förenklar

Byggnadsinspektörerna Pekka Nilsson och Emma Hogander ser fram emot en enklare handläggning i ärenden som rör Järnvägsgatan.
− När områdesbestämmelserna är godkända av politiken och av länsstyrelsen kommer vi att kunna bli tydligare mot fastighetsägarna, och snabbt kunna berätta om deras planer är genomförbara eller inte.

Till vecka fem nästa år kommer fastighetsägarna längs Järnvägsgatan att bjudas in till en flerdagarsworkshop för att tillsammans med kommunen, länsstyrelsen och inblandade arkitekter diskutera materialet och framtiden.
− Det handlar om att skapa delaktighet och förståelse för det här arbetet. Vi vill göra det här tillsammans, och vi strävar alla mot samma mål; att utveckla Järnvägsgatan, säger Michael Eriksson, projektledare på konsultsidan.


Pekka Nilsson, Eva Danielsson och Emma Hogander från kommunens byggenhet, samt arkitektkonsulten Michael Eriksson utgör, tillsammans med Eva Fransson, grundbulten i projektgruppen för utvecklingsarbetet kring Järnvägsgatan. Foto: Anna Nyberg.

Har du några gamla bilder på husen längs Järnvägsgatan? Eller har du andra upplysningar som kan vara av intresse för projektet? Kontakta då Eva Fransson via e-post eller telefon 0281-752 13.

Anna Nyberg, kommunikatör
 

Senast uppdaterad: 21 december 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail