2016-12-20


Vid kommunfullmäktiges sista sammanträde för året uppvaktades medarbetare som jobbat i 25 år inom Vansbro kommun. Från vänster: Sven-Erik Andersson, förtroendevald, Daniel Schanzer-Larsen, förtroendevald, Anders Lundin, förtroendevald, Gunilla Munters, förtroendevald, Ann Kristin Eriksson, dagbarnvårdare, Carina Thorberg, utbildare, Björn Henrikssen, deltidsbrandman och Pernilla Kvick, undersköterska. Foto: Sara Beya Brand.

Nedan sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde i Vansbro 19/12 2016. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut, publiceras efter justering.

Ärende: Investering, brandskyddsåtgärder, Bäckaskog
Kommunfullmäktige beslutar att en investering om 2,9 miljoner kronor genomförs, utöver kommunfullmäktiges beslutade investeringsnivå på 17 miljoner kronor per år, under en femårsperiod för att klara ett godkänt brandskydd vid Bäckaskog.
Handläggare: Mattias Hellman, fastighetschef 

Ärende: Gång- och cykelvägsplan
Kommunfullmäktige fastställer redovisade gång- och cykelvägsplaner för Vansbro, Dala-Järna, Äppelbo och Nås. De framtagna planerna ska utgöra ett underlag för framtida utbyggnader av gång- och cykelvägar i tätorterna, samt utgöra ett underlag för budgetarbetet. Syftet är främst att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och minska risken för olyckor längs de trafikstråk som trafikeras av barn och ungdomar på väg till och från skola och fritidsaktiviteter.
Handläggare: Hassan Baghdarusefi, gatuingenjör 

Ärende: Sammanträdesplan 2017
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdatum för 2017 till den 28 februari, 27 mars, 25 april, 29 maj, 19 juni, 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december och 29 januari 2018.
Handläggare: Tobias Rundström, kommunsekreterare 

Ärende: Villkor för tillträde till kommunal mark för infrastrukturbyggnad
Kommunfullmäktige antar Policy för tillträde till kommunal mark vid grävning och schaktning med mera, vilket är en policy som utarbetats i enlighet med kommunens bredbandsstrategi (se ärende KS 2014/239). I bredbandsstrategin uttrycks att kommunen i sitt framtagande av en policy för villkor för tillträde till kommunal mark ska beakta värdet av såväl fungerande elektroniska kommunikationer och konkurrens på bredbandsmarknaden, som övriga allmänna samhällsintressen.
Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef 

Utöver de 25-årsjubilarer som ses på bilden, uppvaktas även följande medarbetare som inte närvarande vid måndagskvällens sammanträde:
Anita Olsson, undersköterska
Catarina Andersson, lärare
Maria Johansson, undersköterska
Maria Skantz, förskollärare
Laila Eriksson, anhörigsamordnare
Margareta Elofsson, förskollärare
Anders Gyllenvåg, förtroendevald

 

Senast uppdaterad: 20 december 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail