2016-12-14

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 13 december 2016. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut, publiceras efter justering.

Ärende: Aktivitetsansvar för ungdomar

På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för ungdomar samt samverkan kring ungdomar som far illa eller är i riskzonen. I rapporten framgår vilka brister som behöver åtgärdas.
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande som svar på revisionsrapporten:
"Den granskning som är genomförd är ett bra underlag för att förbättra hanteringen av det aktivitetsansvar för ungdomar som åvilar kommunstyrelsen. De rekommendationer som framgår i granskningsrapporten ligger till grund för det politiska beslut som formulerats i ärendet om Kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar".
Handläggare: Marit Andersson, skolchef 

Ärende: Lokala trafikföreskrifter, stannande och parkering på Skolgatan längs Smedbergsskolan
Kommunstyrelsen inrättar ny lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Skolgatan längs Smedbergsskolan i Vansbro i enlighet med Trafikförordningen (SFS 1998:1276). På en viss sträcka av Skolgatan längs Smedbergsskolan får fordon inte stannas eller parkeras. De nya lokala trafikföreskrifterna ska träda i kraft 2017-01-01.
Handläggare: Hassan Baghdarusefi, gatuingenjör 

Ärende: Inriktningsbeslut livsmedelsupphandling
Kommunstyrelsen antar följande inriktningsbeslut för livsmedelsupphandling:
I upphandlingen ska följande i möjligaste mån beaktas:
- Skapa förutsättningar och underlätta för lokalt producerade livsmedel
- Ställa krav på svenska djurskyddskrav för produkterna som upphandlas
- Andelen ekologiska livsmedel ska vara i nivå med det nationella målet, idag är det nationella målet 25 procent ekologiska livsmedel.
Ovanstående inriktningsbeslut ska gälla utöver det som anges i Inköps- och upphandlingspolicy (KS 2011/776)
Handläggare: Maria Lindqvist, kostchef
 

Senast uppdaterad: 14 december 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail