2017-02-15

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 14 februari 2017. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut, publiceras efter justering.

Ärende: Bro över Vanån, Saltviksbron
Sakkunnig bedömning av Saltviksbron har gjorts av broingenjör vid ÅF, som föreslagit en handlingsplan över vilka åtgärder som behöver göras och när dessa behöver sättas in. 2017-02-10 presenterade ÅF en PM där slutsatsen är att bron bör stängas.
Beslut: Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur en framtida broförbindelse över Vanån mellan Saltvik och Träkol kan säkerställas.
Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef

Ärende: Feriejobbsatsning
Under 2016 erbjöd Vansbro kommun alla ungdomar i årskurs 9, samt årskurs 1 och 2 på gymnasiet, sommarjobb. De erbjudna sommarjobben accepterades av 60 ungdomar. Totalt var det ett 80-tal sökande. För att Vansbro kommun ska kunna erbjuda alla ungdomar i kommunen möjlighet till feriejobb sommaren 2017 behöver kommunstyrelsen avsätta medel för ändamålet.
Beslut: Kommunstyrelsen avsätter 300 000 kronor ur kommunstyrelsens medel till förfogande till feriejobbsatsning för ungdomar i Vansbro kommun 2017.
Handläggare: Alireza Akhondi, integrationschef

Ärende: Fritidscheckar och föreningsstöd
Genom de medel som kommunstyrelsen har till sitt förfogande kan kommunens föreningsliv fortsätta att utvecklas. Totalt omfattar satsningen alla 1 400 barn i kommunen. Nyttjandegraden på fritidschecken under 2016 var 62 % och kommer förmodligen att öka under 2017. Överskottet på den delen av föreningsmiljonen tillfaller, som förra året, föreningspotten.
Beslut: Kommunstyrelsen avsätter 1 000 000 kronor till integrationsenheten ur kommunstyrelsens medel till förfogande för fritidscheckar och föreningspott 2017.
Handläggare: Alireza Akhondi, integrationschef

Ärende: Tomtmark Skamsberget
Den totala kostnaden för Vansbro kommun att iordningsställa området på Skamsberget mellan nuvarande E 16 och Västerdalälven för bostadsändamål, med grundläggande infrastruktur såsom VA och vägar, är uppskattad till cirka 10 miljoner kronor. Fördelat på de planerade 20 tomterna innebär det en kostnad på cirka 500 000 kronor per tomt. För en tänkt köpare tillkommer sedan VA-anslutning, elanslutning med mera, som betalas av fastighetsägaren.
Beslut: Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att påbörja planläggning för bostäder med mera på Skamsberget, området mellan nuvarande E 16 och Västerdalälven, och avsätter 300 000 kronor av kommunstyrelsens medel till förfogande att användas för planläggning av området.
Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef

Senast uppdaterad: 15 februari 2017
Uppdaterad av: Sara Beya Brand

Redaktörer - Webmail