2017-07-05

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 4 juli 2017. Det fullständiga protokollet har publicerats efter justering.

Ärende: Detaljplan, Närsjö
Samråd och granskning av planförslaget har genomförts enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900). Inkomna synpunkter på planförslaget har sammanställts i ett utlåtande. Syftet med planförslaget är att legalisera befintlig bebyggelse genom att ändra användning från park till bostadsändamål och att möjliggöra fastighetsbildning runt dessa.
Beslut: Kommunstyrelsen antar detaljplan för del av Närsjö fritidsområde.

Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef 

Ärende: Turismfunktion inom förvaltningen
Fullmäktige har tidigare tagit beslut om att turismbolaget Visit Södra Dalarna avvecklas och att Vansbro kommun istället går in i det länsövergripande turismbolaget Visit Dalarna. Den turistbyråverksamhet som tidigare bedrivits i Visit Södra Dalarnas regi kommer inte att övergå till det nya bolaget utan avvecklas under hösten 2017. Vansbro kommun behöver därför inrätta en turismfunktion inom förvaltningen. Denna funktion bör integreras i befintlig verksamhet, men utgör en ny verksamhet och ett nytt uppdrag och därför krävs ett ställningstagande från kommunstyrelsen.

Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inrätta en ny verksamhet för att hantera den turistbyråverksamhet som tidigare bedrivits i Visit Södra Dalarnas regi. Uppdraget kommer att specificeras vid kommunstyrelsens sammanträde den 2017-10-03.

Handläggare: Oscar Fredriksson, kommunchef 

Ärende: Finansiering Dalapop
Dalapop är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för populärmusik i syfte att främja populärmusikområdet i Dalarnas län, stärka den regionala musikbranschen och stimulera tillväxt av kulturella och kreativa näringar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att använda strategiska medel för att under fem år finansiera en satsning på Dalapop med totalt 163 713 kronor.

Handläggare:
Oscar Fredriksson, kommunchef 
 

Senast uppdaterad: 5 juli 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail