2017-08-30

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 29 augusti 2017. Det fullständiga protokollet publiceras efter justering.

Ärende: Flytt av Aktivitetscentrums caféverksamhet
Caféverksamheten på VUC är inte lämplig och anpassad för att fungera som en del i Aktivitetscentrum. För att fortsätta ”caféspåret” föreslås att caféverksamheten på VUC avvecklas och att drift av caféet på Medborgarhuset övergår till Aktivitetscentrum från årsskiftet.

Beslut: 
Kommunstyrelsen avvecklar caféverksamheten Oasen vid Vansbro utbildningscenter senast 2017-12-31, och ger Aktivitetscentrum i uppdrag att starta och driva caféverksamhet vid Medborgarhuset från och med 2018-01-01.

Handläggare: Elisabeth Hekkala, socialchef 

Ärende: Deltagande i regional miljösamverkan
Syftet med att delta i en miljösamverkan är främst att stärka kompetensen hos handläggare och inspektörer, att få en ökad samsyn i länet samt att effektivisera arbetet. Detta förväntas i sin tur ge en än mer rättssäker och professionell handläggning, öka förtroendet hos företag och privatpersoner som är i kontakt med miljökontoren. Miljökontoren kan också nå längre, för samma insatta resurser, i det tillsyns- och kontrollarbete de har att utföra än om alla gör allt på egen hand.

Beslut: Vansbro kommun väljer att gå in i ett treårigt samverkansprojekt för regional miljösamverkan 2018-2020.

Handläggare: Stina Jakobsson, tillförordnad miljöchef 

Ärende: Riktlinjer för habiliteringsersättning
Efter utredning om möjligheter och konsekvenser av återinförande av habiliteringsersättning har kommunstyrelsen beslutat att ge habiliteringsersättning till personer som beviljats daglig sysselsättning enligt LSS.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att habiliteringsersättning betalas ut från och med 2017-10-01 enligt utarbetade riktlinjer.

Handläggare:
Elisabeth Hekkala, socialchef 
 

Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail