2017-09-20

Med anledning av att det figurerar uppgifter i media om att räddningstjänsten i Vansbro har belagts med ett sparkrav om 1 miljon kronor, vill Vansbro kommun komma med följande förtydligande: Det finns i dagsläget inga beslutade sparkrav.

När halvårsprognosen redovisades i juni konstaterades det att Vansbro kommun för helåret 2017 ser ut att gå mot en avvikelse mot budget med dryga 13 miljoner. Kommunchefen fick då i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra en fördjupad analys av läget, samt återkomma med förslag på åtgärder för att den satta budgeten ska kunna hållas.

Det arbetet har ledningsgruppen, tillsammans med sina respektive verksamheter, jobbat med sedan dess, och samtliga verksamheter har, eller håller på att, genomlysas för att hitta strukturella kostnader på både lång och kort sikt. Med strukturella kostnader menas att man ser över hur höga kostnader Vansbro kommun har för olika verksamheter, i relation till andra, jämförbara kommuner.

Utifrån de här genomlysningarna har respektive chef fått ge förslag på möjliga besparingar inom respektive verksamhetsområde, förslag som i nästa skede ska analyseras ytterligare för att ta reda på om det överhuvudtaget är en möjlig besparing, och vad den i så fall får för konsekvenser.
− På den nivån befinner sig sparförslaget gällande räddningstjänsten. Räddningstjänsten är ingen särskilt utpekad verksamhet, utan den genomlyses på samma sätt som övriga verksamheter. Det finns inga beslut om att det ska sparas pengar specifikt inom räddningstjänsten, utan just nu ser verksamhetschefen över möjligheterna, samt vilka konsekvenser en besparing där skulle innebära, säger kommunchef Oscar Fredriksson.

Den 3 oktober kommer kommunstyrelsen att få en redogörelse över det interna arbetet hittills. Det blir sedan upp till politiker och förvaltningsledning att fatta beslut om vilka besparingar som faktiskt ska göras.
 

Senast uppdaterad: 20 september 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail