2017-09-19

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde i Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro den 18 september 2017. Det fullständiga protokollet publiceras efter justering.

Ärende: Strategisk plan 2018-2020 (budget)
Kommunstyrelsen har utarbetat förslag till Strategisk plan för åren 2018-2020.

Beslut: 
Kommunfullmäktige fastställde den strategiska planen enligt utarbetat förslag. Däri fastställdes bland annat kommunens strategiska mål, investeringsplan och skattesats. Vidare bestämdes vad kommunens checkräkningskredit, borgensramar och långfristiga lån får uppgå till, en summa för strategisk utveckling avsattes samt att driftbudget för 2018 anslogs.

Handläggare: Catarina Willman, ekonomichef

Ärende: Räddningstjänstsamverkan, utredning
En förstudie har genomförts för att utreda förutsättningarna till en fördjupad räddningstjänstsamverkan mellan Mora, Orsa, Älvdalen, Leksand, Vansbro och Malung-Sälens kommuner. Förstudiens rekommendation är att ett kommunalförbund bildas, eftersom det bäst bedöms leva upp till de förutsättningar och förväntningar som finns på en fördjupad räddningstjänstsamverkan.

Beslut:
Kommunfullmäktige beslutade att en gemensam utredningsorganisation tillsätts, med uppdraget att undersöka förutsättningarna för en fördjupad räddningstjänstsamverkan i ett gemensamt kommunalförbund.

Handläggare:
Oscar Fredriksson, kommunchef 

Ärende: Begäran om medel för ej finansierade verksamheter, Västerdalarnas Utbildningsförbund, VDUF
Vansbro kommun har reducerat medlemsbidraget med cirka 2,6 miljoner kronor för VDUF för 2017. VDUF har beslutat om 2017 års budget, medvetna om att budgeten är underfinansierad med 4,6 miljoner kronor, det vill säga att ytterligare 2 miljoner kronor saknas. Om resultatet vid årets slut är ett underskott med 4,6 miljoner kronor, innebär det en underskottstäckning för kommunerna med en fördelning utifrån antal invånare och blir då 2 982 000 kronor för Malung-Sälens kommun och 1 618 000 kronor för Vansbro kommun. Malung-Sälens kommun vill inte betala en större underskottstäckning för att Vansbro kommun reducerat medlemsbidraget. I samband med beslut om budget 2017 beslutade direktionen att ställa frågan till ägarkommunerna om ytterligare medel för 2017.

Beslut:
Kommunfullmäktige beviljade en utökning av medlemsbidraget för 2017 med 2,6 miljoner kronor, med en uttalad förväntning att VDUF redovisar minst ett nollresultat för hela verksamhetsåret 2017.

Handläggare: Catarina Willman, ekonomichef 
 

Senast uppdaterad: 19 september 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail