2017-10-17

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde i Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro den 16 oktober 2017. Det fullständiga protokollet publiceras efter justering.

Ärende: Partistöd 2016, återrapportering
Ärendet behandlade den återrapportering som ska ske till kommunfullmäktige gällande användingen av det utbetalda partistödet för år 2016. Utifrån återrapporteringen har kommunfullmäktige att ta ställning till vilka partier som är berättigade till att få ta del av kommunalt partistöd för år 2018.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att betala ut kommunalt partistöd till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, exklusive Sverigedemokraterna.

Handläggare: Sara Beya Brand, kommunsekreterare

 

Ärende: Periodprognos augusti 2017

Kommunfullmäktige behandlade den prognos som gäller per 31 augusti 2017. Prognosen visar på ett resultat på -6,1 miljoner kronor.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att i sin budget för Västerdalarnas utbildningsförbund reducera det årliga medlemsbidraget successivt för att Västerdalarnas utbildningsförbund ska nå kostnader i nivå med jämförbara kommuner.

Handläggare: Catarina Willman, ekonomichef

 

 

Senast uppdaterad: 17 oktober 2017
Uppdaterad av: Mikael Granath

Redaktörer - Webmail