2017-10-06

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 3 oktober 2017. Det fullständiga protokollet finns publicerat här.

Ärende: Prioritering av gång- och cykelvägar i Vansbro kommun

Kommunstyrelsen fastställer prioriteringsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar i Vansbro kommun och ger förvaltningen i uppdrag att kommunicera detta med Trafikverket och Region Dalarna. Prioriteringsordningen bygger på tidigare ställningstaganden, på antal årsdygnstrafik, vägbredd, möjligheter till alternativa vägar och målpunkter för aktuella vägavsnitt.

Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef 
E-post: thomas.carlsson@vansbro.se

Ärende: Marsjöberget, naturreservat
Länsstyrelsen Dalarna har skickat remiss angående förslag på bildande av naturreservat Marsjöberget beläget nordost om Hulen. Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och bevara naturmiljöns vistelse- och upplevelsevärden för friluftslivet. Vansbro kommun ser positivt på att områden med höga naturvärden och områden värdefulla för friluftslivet ges ett permanent skydd.

Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig positiva till bildande av Marsjöbergets naturreservat med tillhörande föreskrifter och skötselplan, och anser att förslaget är förenligt med översiktsplanen.

Handläggare:
Tomas Isaksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: tomas.isaksson@vansbro.se

Ärende: Revidering av Riktlinjer för mottagande av ensamkommande barn i Vansbro kommun
I skrivelse från Regeringskansliet framgår ett förslag om ett tillfälligt kommunbidrag utifrån ensamkommande barn och unga som fyller 18 år eller är mellan 18 år och 20 år och har ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen som väntar på slutligt avgörande på sitt asylärende. Det tillfälliga kommunbidraget har tillkommit för att stödja de kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar. Det finns inga riktlinjer kring hur medlen ska användas utan det lämnas till kommunerna att avgöra.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att pågående insatser inom socialtjänsten eller pågående skolgång ska som huvudregel inte förändras för ensamkommande barn och ungdomar som fyller 18 år eller skrivs upp till 18 år, som inte fått beslut i asylprocessen från Migrationsverket.

Handläggare: Lene Lund, enhetschef individ- och familjeomsorgen *
E-post: lene.lund@vansbro.se

 

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail