2017-11-08

Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbros kommuner presenterar ett gemensamt förslag till en plan för ökad återanvändning och hållbar avfallshantering. Förslaget har tagits fram tillsammans med övriga kommuner i Dalarna och bygger på en gemensam mall. Planen gäller för åren 2018 till 2022. 

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Kommunfullmäktige ska fastställa den liksom föreskrifter om avfalls-hanteringen i kommunen. 

Allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till och med 30 november. Planen finns tillgänglig på avfallsplandalarna.se - där även synpunkter på förslaget kan lämnas - och på biblioteket i Vansbro.

Information finns även på Dala Vatten och Avfalls hemsida www.dvaab.se. Ytterligare information kan fås genom att kontakta Dala Vatten och Avfall AB via mejl: info@dvaab.se eller telefon: 020-200 210. 

Synpunkter kan förutom på avfallsplandalarna.se även lämnas via mejl till info@dvaab.se (skriv ”Avfallsplan” i ämnesraden) och skriftligt till Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand. 

Planen fokuserar på avfallsförebyggande och hållbar konsumtion i enlighet med EU:s avfallsdirektiv, nationella avfallsplanen samt övriga nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet. Förslaget till planen innebär även att fler aktörer och nätverk engageras i arbetet. 

Avfallshanteringen har under de senaste 25 åren gått från fokus på deponering och destruktion till resursutnyttjande och hållbar konsumtion. Det förbrukas mer resurser både globalt och nationellt, regionalt och lokalt än vad som långsiktigt är hållbart.

En tydlig förändring måste ske för att se till att även kommande generationer får möjlighet att leva i ett välfärdssamhälle. I samtliga kommuners avfallsplaner i Dalarna avses under den kommande perioden fokus läggas på att minska avfallsmängderna och öka resursutnyttjandet. Den planerade satsningen ”Dalarna minskar avfallet – vi tar vårt ansvar” är en väg att fokusera. Genom den ska fler samhälls- och verksamhetssektorer kunna engageras i förändringen. 

I planen finns även ett förslag till hur uppföljningen ska ske både på lokal och regional nivå. Lokalt föreslås en avfallsplanegrupp få i uppdrag att följa och analysera utvecklingen. De föreslås även kunna initiera nya åtgärder och uppdatering av gamla.

En mer hållbar konsumtion och avfallshantering är en stor och viktig utmaning. Kom gärna med förslag på hur vi kan hjälpas åt för att möta den. 

Läs förslaget här

Senast uppdaterad: 8 november 2017
Uppdaterad av: Per Wikström

Redaktörer - Webmail