2017-11-14

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde i Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro den 13 november 2017. Det fullständiga protokollet publiceras efter justering.

Ärende: Delårsrapport 2017
Delårsrapport har utarbetats per 31 augusti 2017, delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret som även behandlats av kommunstyrelsen i ärende KS 2017/784. Resultatet i delårsrapporten för 2017 är +9,6 mkr och prognosen för helåret pekar på ett underskott på 6,1 mkr.

Beslut: 
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport.
2. Den tidigare beslutade underhållsåtgärden för ombyggnad av Östra skolan till två föreskoleavdelningar bedöms som en investering och 2 800 tkr avsätts utöver investeringsram för åtgärden.

Handläggare: Catarina Willman, ekonomichef

Ärende: Lokalförsörjningsplan
Arbetet med lokalförsörjningsplanen har löpande redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott som är beredningsgrupp i arbetet med framtagandet av den strategiska lokalförsörjningsplanen. De lokalförändringar och omflyttningar som genomförts under 2017 har löpande redovisats till beredningsgruppen. Den 4 oktober redovisades planen för KSAU som godkände att den kan gå vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för antagande. I de slutsatser och förslag som är sammanställda i planen behöver prioriteringar genomföras.

Beslut:
1. Kommunfullmäktige antar Lokalförsörjningsplan Vansbro kommun 2018 - 2020.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att prioritera i vilken ordning utredningar och strategiska vägval ska genomföras.

Handläggare: Olle Wiking, lokalstrateg

Senast uppdaterad: 14 november 2017
Uppdaterad av: Mikael Granath

Redaktörer - Webmail