2017-11-01

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 31 oktober 2017. Det fullständiga protokollet publiceras efter justering.

Ärende: Verksamhetsplaner 2018 innehållande budget
En verksamhetsplan för 2018 innehållande fördelning av kommunstyrelsens budget har utarbetats.

Beslut:
Kommunstyrelsen antog verksamhetsplan 2018 enligt utarbetat förslag.

Handläggare: Catarina Willman, ekonomichef

Ärende: Systematiskt kvalitetsarbete, skola och förskola
Ett effektivt kvalitetsarbete utgår från att man i verksamheten systematiskt granskar sin verksamhet. Utifrån statistik, dokumenterade diskussioner där resultaten analyseras och mäts mot de nationella målen som finns i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola sätts riktningen framåt mot fokusområden för fortsatt utveckling. Struktur och rutiner för arbetet beskrivs i ”Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för skola och förskola i Vansbro kommun”.

Beslut:
Kommunstyrelsen antog en reviderad modell för Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för skola och förskola i Vansbro kommun.

Handläggare: Marit Andersson, skolchef

Ärende: Lokala miljömål
Utifrån att Vansbro kommuns olika verksamheter blir påverkade av det nationella och regionala miljömålsarbetet är det därför nödvändigt att i olika delar ta ställning till vad som ska prioriteras i förvaltningen.
Det finns därför ett behov av en genomgång av miljömålen och det föreslagna åtgärdsprogrammet kopplat till den kommunala verksamheten. Vansbro kommun behöver gå igenom och prioritera de olika miljömålen och föreslagna åtgärder för att sedan ta ställning till om även lokala miljömål ska utformas.

Beslut:
Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på hur miljömålsarbetet ska bedrivas i Vansbro kommun och även förslag på lokala miljömål. Kommunstyrelsen beslutade även att tillsätta en styrgrupp för arbetet.

Handläggare: Tomas Isaksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

 

Senast uppdaterad: 1 november 2017
Uppdaterad av: Mikael Granath

Redaktörer - Webmail