2017-11-29

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 28 november 2017. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut som behandlades under sammanträdet, publiceras efter justering.

Ärende: Integrationsenheten, avveckling
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en verksamhetsplan och budget för 2018. En avveckling av integrationsenheten låg då med som en besparing för 2018 på 1,4 miljoner kronor. Alla de tjänster och uppdrag som idag ligger på enheten kommer inte att avvecklas, utan vissa delar förs över till andra verksamheter, enligt fördelning som även samverkats med fack och medarbetare.
Beslut: Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att avveckla integrationsenheten.
Handläggare: Oscar Fredriksson, kommunchef

Ärende: Kommunal parkeringsövervakning, förlängning av provperiod
Kommunal parkeringsövervakning har införts i Vansbro tätort på försök under perioden 2017-04-12 - 2017-12-31, varefter en utvärdering av parkeringsövervakningens effekter och ekonomi ska göras. Sammanfattningsvis är förvaltningens uppfattning att parkeringsövervakningen varit positiv för framkomligheten, men för att få ett bättre underlag inför utvärderingen bör även vinterhalvåret vara med i underlaget.
Beslut: Kommunstyrelsen förlänger försöksperioden med kommunal parkeringsövervakning i Vansbro kommun till och med 2018-06-30.
Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef

Ärende: Matlådor i hemtjänst
Förvaltningen har föreslagit en övergång från att leverera varm mat i matlådor inom hemtjänst till kylda matlådor då varmhållningstiden inklusive transporttiden inte klaras inom gällande hygiengränser. För att bibehålla en helhetssyn på kommunens verksamheter kvarstår behov att ärendet gällande mat i ordinärt boende ska beaktas i Kostutredning del 2.
Beslut: Måltid till personer som beviljats hemtjänstinsats i form av matdistribution ska övergå från att vara varm till att vara kyld.
Handläggare: Elisabeth Hekkala, socialchef

Ärende: Avtalsuppföljning Adium omsorg AB
Uppföljning av avtal med Adium omsorg AB har gjorts. Identifierade risker föranleder inget behov av särskild åtgärdsplan men uppföljning kommer att ske vid nästa uppföljningstillfälle. Bedömningen är att Adium omsorg AB följer avtalet och har en fungerande verksamhet.
Beslut: Uppföljning av pågående entreprenadavtal med Adium omsorg AB föranleder inget krav på åtgärdsplan.
Handläggare: Lis Frost-Danielsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Senast uppdaterad: 29 november 2017
Uppdaterad av: Sara Beya Brand

Redaktörer - Webmail