2017-12-12

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde i Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro den 11 december 2017. Det fullständiga protokollet publiceras efter justering.

Ärende: Motion, avgiftsfria bussresor inom kommunen
Den 2015-10-15, inkom en motion från Vänsterpartiet avseende införande av avgiftsfria bussresor inom kommunen. Under beredningen av ärendet inkom meddelande från Dalatrafik med innebörden att bland annat avgiftsfria resor inte kunde införas innan skatteväxling och ägarförhållanden av kollektivtrafiken var klarlagd

Beslut:
Motionen ”Inför avgiftsfria bussresor inom kommunen för alla kommunens invånare, på försök” avslås.
Handläggare: Tobias Eriksson, utredare/upphandlare


Ärende: Trygghetsbostäder och särskilda boenden för äldre

I samband med antagandet av bostadsförsörjningsprogrammet för Vansbro kommun gavs förvaltningen i uppdrag att bedöma/beräkna behovet av seniorboenden, trygghetsboenden och äldreboenden utifrån befolkningsprognoser.

Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att Vansbro kommun får inrätta och driva trygghetsbostäder.

Handläggare: Elisabeth Hekkala, socialchef


Ärende: Försäljning Snöå bruk

I dagsläget hyr Vansbro kommun ut fastigheten till Spejaren AB, vilken bedriver vandrarhemsverksamhet på fastigheten. Avtalet med Spejaren löper till och med september 2018, reglerat med en omförhandlingsklausul vid eventuell förlängning av hyresavtalet. Hyresavtalet med Spejaren regleras via en omsättningshyra och sett till historiken för anläggningen så är det osäkert om hyresintäkten täcker driftskostnaderna. Detta trots att hyresavtalet är reglerat med minimalt underhåll för perioden.

Ska anläggningen fortsätta som en STF klassificerad anläggning så behöver kommunen prioritera ännu mer underhållsmedel riktat mot Snöå Bruk. Väljer kommunen att inte uppfylla kriterierna för en STF-anläggning så behövs ändå en del underhållsmedel för att bibehålla acceptabel nivå. Dessa åtgärder konkurrerar med underhållsmedel för övriga kommunala fastigheter. 

Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Snöån 12:12 säljs på öppna marknaden.

Handläggare: Mattias Hellman, fastighetschef, Catarina Willman, ekonomichef, Tobias Eriksson, Utredare/Upphandlare


Ärende: Avfallstaxa 2018, Vansbro Teknik AB (VTAB)

Från Vansbro Teknik AB har inkommit förslag till avfallstaxa för 2018. Följande föreslås: oförändrad avfallstaxa, ändring i taxeupplägget avseende punkt 1.2.3, ”Hämtningsavgifter flerfamiljshus och verksamheter”, i avfallstaxan och oförändrad slamtaxa.
Då uppgifter tidigare saknades som beskrev bakgrunden återremitterade kommunstyrelsen ärendet. Ingen förändring föreslås i avfallstaxan som påverkar nivån på taxan.
Ett förtätningsprojekt pågår i Vansbro kommun som innebär att fastigheter som ligger utanför det gamla hämtningsområdet ska ha ett abonnemang för avfallstjänster. Styrelsen har beslutat att införa möjligheten att ta med avfallet hem från sitt fritidshus till sin permanentbostad. Styrelsen har även beslutat att möjligheten till undantag för vissa fritidsfastigheter kommer att beaktas vid översyn av föreskrifterna.

Beslut:
Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för 2018 med ändringen att i grundtaxan för fast boende ska även ett fritidshus eller liknande ingå. Dock ej fritidshus som används för kommersiellt bruk.

Handläggare: Catarina Willman, ekonomichef


Vid kommunfullmäktiges sista sammanträde för året uppvaktades medarbetare som varit förtroendevalda eller jobbat i 25 år inom Vansbro kommun. Från vänster: Carina Carlsta (50-årsjubilar), skolassistent, Per Jobs, förtroendevald och Lisbeth Lundberg, biblioteksassistent. Foto: Mikael Granath.

Utöver de 25-årsjubilarer som ses på bilden, uppvaktas även följande medarbetare som inte var närvarande vid måndagskvällens sammanträde:
Catarina Carlsson, fritidspedagog
Susanne Kristiansson, undersköterska
Susanna Brandt, konsumentrådgivare
Malin Halvarsson, undersköterska

Senast uppdaterad: 12 december 2017
Uppdaterad av: Per Wikström

Redaktörer - Webmail