2017-12-20

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 19 december 2017. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut som behandlades under sammanträdet, publiceras efter justering.

Ärende: Turismfunktion inom förvaltningen
Fullmäktige har tidigare tagit beslut om att turismbolaget Visit Södra Dalarna avvecklas och att Vansbro kommun istället går in i det länsövergripande turismbolaget Visit Dalarna. Den turistbyråverksamhet som tidigare bedrivits i Visit Södra Dalarnas regi kommer inte att övergå till det nya bolaget utan avvecklas under hösten 2017. Detta innebär också en kostnadsminskning då den årliga avgiften till det nya gemensamma bolaget minskas från tidigare 1,4 miljoner kronor till 700 000 kronor. 

Kommunstyrelsen gav vid sitt möte den 19 juni förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en turismfunktion inom förvaltningen bör organiseras. Förvaltningens förslag presenterades för kommunstyrelsen i september, KS 2017/669. Vid kommunstyrelsens möte i september återremitterades förvaltningens förslag för komplettering med kostnadsredovisning samt alternativ till placering av turismfunktion inom förvaltningen.

I syfte att förankra frågan ytterligare genomfördes även en kortare vägledningsdebatt inför kommande turismstrategi på kommunfullmäktige den 16 oktober. Frågan lyftes sedan återigen på beredningsdagen den 24 oktober då Carl-Johan Ingeström och Anette Kotilainen från Visit Dalarna deltog. Med utgångspunkt från dessa diskussioner behöver kommunstyrelsen besluta om en ambitionsnivå när det gäller turismfunktionen.

Beslut: 
1. Kommunstyrelsen beslutar att skapa en turismfunktion på basnivå till en uppskattad kostnad om 300 000 kronor.

2. Besparingen på 400 000 kronor reducerar kommunstyrelsens anpassningskrav för 2018 från 1 100 000 kronor till 700 000 kronor. 

3. Kommunstyrelsen överlämnar till förvaltningen att finna den bästa lösningen för placering av turismfunktion.

Handläggare: Oscar Fredriksson, kommunchef

 

Ärende: Tillnyktringsplatser
Direktionen på Region Dalarna rekommenderar att kommuner och landsting godkänner förslaget att starta och driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt föreslaget avtal om tillnyktringsverksamhet mellan Dalarnas kommuner och landstinget Dalarna. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut.

Beslut: 
1. Vansbro kommun godkänner förslaget att starta och driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen föreslår samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut. 

3. Kostnaden för tillnyktringsplatserna finansieras under 2018 och 2019 ur befintlig budget för socialt stöd och omsorg

Handläggare: Elisabeth Hekkala, socialchef

 

Ärende: Försörjningsstödsnorm 2018
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma kostnaderna.

Beslut: 
Den riksnorm som regeringen föreslår som försörjningsstödsnorm 2018 antas att gälla från och med 1 januari 2018.

Handläggare: Lene Lund, IFO-chef

 

Ärende: Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse, bygglovsbefriad liten tillbyggnad samt bygglovsbefriad komplementbyggnad
I Plan- och bygglag (2010:900) som började gälla 2011 finns begreppen ”sammanhållen bebyggelse”, ”liten tillbyggnad” samt ”bygglovsbefriad komplementbyggnad”.

 Inom såväl sammanhållen bebyggelse som inom ”samlad bebyggelse” (som var ett begrepp som användes i tidigare lagstiftning, ÄPBL 1987:10) kan bygglov komma att krävas för fler typer av åtgärder än utanför. Det nya och det gamla begreppet skiljer sig åt genom att det nya omfattar mindre grupper av bebyggelse. Antalet byggnadsverk som krävs för att utgöra en sammanhållen bebyggelse är dock ej närmare specificerat i Plan- och bygglagen.

Ej heller begreppen ”liten tillbyggnad” eller ”bygglovsbefriad komplementbyggnad” finns närmare definierade i Plan- och bygglagen. Båda åtgärderna kan få vidtas utanför sammanhållen bebyggelse utan lov eller anmälan.

Då det råder tolkningsmån kring samtliga ovan nämnda begrepp har förslag till riktlinjer för att underlätta byggnadsnämndens handläggning arbetats fram. Dessa riktlinjer ersätter de tidigare, ”Definition av mindre tillbyggnader och komplementbyggnader” vilka fastställdes i Miljö- och byggnadsnämnden 2001-03-20 (MBN § 43) som hjälp för att tolka den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10).

Beslut: 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse, bygglovsbefriad liten tillbyggnad samt bygglovsbefriad komplementbyggnad.

Handläggare: Emma Hogander, tf. plan- och byggchef

Senast uppdaterad: 20 december 2017
Uppdaterad av: Mikael Granath

Redaktörer - Webmail