2018-02-28

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde i Vansbro den 27 februari 2018. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut som behandlades under sammanträdet, publiceras efter justering.

Ärende: Lokalprojekt Snöå Arena
Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 6 februari 2018 tagit del av en presentation från Dala-Järna IK om en satsning på projektet ”Snöå Arena”. Projektet är budgeterat till ca 6 mkr med huvudsaklig finansiering från allmänna arvsfonden och syftar till att främja idrott, motion och friskvård med särskilt fokus på barn och unga samt nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Behovet av medfinansiering från Vansbro kommun beräknas till 1,5 mkr för att genomföra projektet. Frågan om driftkostnader och underhåll är inte beräknade i underlaget.

Beslut: 
1. Kommunfullmäktige beviljar en medfinansiering om högst 1,2 miljoner som fördelas på två år, 600 000 kronor för 2018 samt 600 000 kronor för 2019 under förutsättning att Arvsfonden beviljar projektet "Snöå Arena" som helhet. 

2. Finansieringen sker 2018 genom en justering av kommunstyrelsens överskottsmål samt inarbetas i budget för 2019. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att upprätta ett 10-årigt nyttjanderättsavtal samt ett reviderat driftsavtal med Dala-Järna IK..

Handläggare: Oscar Fredriksson, kommunchef

 

Ärende: Översyn av den politiska organisationen
På fullmäktiges uppdrag har en översyn av den politiska organisationen gjorts för kommande mandatperiod.

Beslut: 
1. Den nuvarande alternativa politiska organisationen bibehålls utan förändringar under mandatperioden 2019-2022. Kommunstyrelsen upplåtes att självt organisera sitt arbete i syfte att sammanföra ansvar och befogenhet. 

2. Kommunstyrelsen ska lägga sitt fokus på att utveckla och systematisera styrningen av kommunen i enlighet med den styrmodell som fastställts. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kommunicera och tydliggöra befintlig organisation på ett sätt som når ut till samtliga berörda – såväl förtroendevalda som förvaltning. Roller ska tydliggöras.

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivt arbeta med organisationskulturen i syfte att skapa förtroende och tillit inom politiken, samt mellan politik och förvaltning. En handlingsplan ska upprättas och återrapporteras till kommunfullmäktige.

 5. Kommunfullmäktige beslutar ge arvodesberedningen i uppdrag att revidera Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro kommun med anledning av beslut om politisk organisation för mandatperioden 2019-2022. Förslaget ska presenteras på kommunfullmäktiges sammanträde senast den 29 oktober 2018.

 Handläggare: Agneta Jansson, enhetschef sekretariatet

 

Ärende: Plantaxa
Sedan den nya byggtaxan ersatte den tidigare Plan- och byggtaxan vid årsskiftet har plantaxa saknats. Som ny plantaxa föreslås en enklare modell än den som tillämpats tidigare, med syfte att ge transparens och vara lätt att sätta sig in i för såväl byggherre som handläggare. Plantaxan skall användas för att räkna fram kostnader för planbesked, planprogram samt framtagande och granskning av detaljplaner och områdesbestämmelser. 

Förslaget till taxa har den genomsnittliga arbetsinsatsen per ärendetyp som utgångspunkt. Som exempel för den skattade tiden per ärendetyp har andra kommuner studerats. Grundbeloppet om 950 kr (januari 2018) baseras på framräknad timkostnad för tjänsteman inom samhällsbyggnad. Ändringar av timkostnaden indexregleras varje år via konsumentprisindex på samma sätt som för byggtaxan. 

Vid beräkning av avgift multipliceras grundbeloppet med antal uppskattade timmar per åtgärd. Om byggnadsnämnden finner att det finns särskilda skäl som motiverar en sänkning av avgiften kan byggnadsnämnden besluta om en sådan.

Beslut: 
Kommunfullmäktige fastställer Plantaxa för Vansbro kommun.

Handläggare: Emma Hogander, tf. plan- och byggchef

 

Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Uppdaterad av: Mikael Granath

Redaktörer - Webmail