2018-03-13

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 13 mars 2018. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut som behandlades under sammanträdet, publiceras efter justering.

Ärende: Hemtjänstorganisationen i Dala-Järna och Nås

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att hemtjänstpersonalen i Dala-Järna och Nås tillsvidare och fortsättningsvis ska utgå från både Dala-Järna och Nås. Med anledning av kommunens ekonomiska läge och behov av arbetsmiljöåtgärder föreslår förvaltningen att beslutet om hemtjänstens organisering upphävs.

Beslut: Kommunstyrelsen upphäver inte tidigare fattat beslut, 2016-05-17 KS § 37, om att hemtjänstpersonalen i Dala-Järna och Nås tillsvidare och fortsättningsvis ska utgå från både Dala-Järna och Nås.

Handläggare: Elisabeth Hekkala, socialchef

 

Ärende: Fritidscheckar 2018

2016 och 2017 har alla barn och unga i kommunen mellan 0-18 år fått en fritidscheck à 500 kronor av Vansbro kommun. Denna check har kunnat lösas in som betalning av aktiviteter/medlemskap i ett stort antal föreningar samt i kommunens Simhall & Gym och Musikskolan.

Beslut: Kommunstyrelsen beviljar Utbildning, kultur och fritid 770 000 kronor för fritidscheckar för 2018. Medel tas ur kommunstyrelsen medel till förfogande. Utvärdering av arbetet med fritidscheckarna ska presenteras före årsskiftet. Överskjutande medel ska återföras kommunstyrelsens medel till förfogande.

Handläggare: Mia Johansson, samordnare inom Utbildning, kultur och fritid

 

Ärende: Inköps- och anställningsstopp

Mot bakgrund av att kommunstyrelsen så sent som i oktober 2017 beslutade om en långsiktig ambition att sänka kommunens strukturella kostnader med 15 miljoner kronor till 2020 ser förvaltningen inget behov av att nu införa ett särskilt anställnings- och inköpsstopp. Kommunchefen beslutade dessutom redan i september 2017 att inrättandet av nya tjänster skall beslutas av förvaltningsområdeschef. I det fall kommunstyrelsen bedömer att befintlig besparingsnivå inte är tillräcklig är förvaltningens förslag att istället höja den långsiktiga besparingsnivån.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att inte införa något inköps- och anställningsstopp.

Handläggare: Oscar Fredriksson, kommunchef

Senast uppdaterad: 13 mars 2018
Uppdaterad av: Sara Beya Brand

Redaktörer - Webmail