2018-04-11

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 10 april 2018. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut som behandlades under sammanträdet, publiceras efter justering.

Ärende: Vandringsleder, cykelvägar och skoterleder i Vansbro kommun

Det har under ett flertal år förts en diskussion kring behovet av upprustning och utmärkning av vandringsleder, cykelvägar och skoterleder i Vansbro kommun. Det nu aktuella projektet initierades hösten 2016, och är ett samarbete mellan Kommunbygderådet, Vansbro och Dala-Järna Cykelklubbar och Dala-Järna och Äppelbo Snöskoterklubbar.

Projektet syftar till att ta fram en gemensam skyltning och ökad tillgänglighet för vandringsleder, cykelvägar och skoterleder i Vansbro kommun. Leder och vägar behöver delvis röjas och göras mer framkomliga. I projektet ingår även att uppdatera den vandringsledskarta som finns, och komplettera den med cykelvägar och skoterleder. Kartan ska dels tryckas upp men också finnas på en webbsida där man kan skriva ut den själv och då välja om man vill skriva ut samtliga leder eller enbart vandrings-, skoter- eller cykelvägar.

Projektet har nu beviljats medel ur landsbygdsprogrammet 2014-2020 och kommunens medfinansiering i projektet är 400 665 kronor och den totala projektkostnaden är 1 780 734 kronor. Totalt får kommunen 1 201 996 kronor ur landsbygdsprogrammet. I projektet finns även en beräknad privat finansiering med 178 073 kronor. Tillgängliga medel i Strategisk utveckling innan dagens beslut är 375 000 kronor för 2018. För 2019 finns det ca 425 000 tillgängligt inför detta beslut.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att delfinansiera projektet med medel ur strategisk utveckling med 200 000 kronor för 2018 och 200 000 kronor för 2019.

Handläggare: Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef

 
Ärende: Arbetsintegrerad utbildning

För att säkerställa kvaliteten i våra skolor och öka måluppfyllelsen hos våra elever måste vi intensifiera arbetet med att rekrytera personal till skolan. Vi måste hitta alla vägar vi kan för att få behöriga lärare till kommunen. Högskolan Dalarna och alla huvudmän i regionen har utvecklat ett nytt ett unikt koncept med avsikt att rekrytera fler lärare och samtidigt utveckla en ny form av lärarutbildning. Under utbildningen kombineras studierna med arbete och studenten får lön under hela studietiden. Förra årets satsning visade sig vara populär och det var många sökanden till de platser som fanns. Det här är ett unikt tillfälle att kunna utbilda lärare samtidigt som befintlig personal får vara med och forma sin blivande kollega.

Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig bakom satsningen på den arbetsintegrerade utbildningen.

Handläggare: Marit Andersson, skolchef

 
Ärende: Familjecentral

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade vid sammanträde 2018-03-27, § 24, inrättande av en med Landstinget Dalarna gemensam Familjecentral, där man samlar öppen förskola, individ- och familjeomsorgens familjeteam mödravårdscentral och barnavårdscentral.

Beslut: Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta underlag för inrättande av en med Landstinget i Dalarna gemensam Familjecentral i Vansbro. Underlaget presenteras för kommunstyrelsen i juni.

Handläggare: -

 

Senast uppdaterad: 11 april 2018
Uppdaterad av: Mikael Granath

Redaktörer - Webmail