2018-05-16

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 15 maj 2018. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut som behandlades under sammanträdet, publiceras efter justering.

Ärende: Patientsäkerhetsberättelse 2017 och Mål för patientsäkerhetsarbetet 2018

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. I Vansbro kommuns patientsäkerhetsberättelse har sammanställts det patientsäkerhetsarbete som genomförts under 2017. Där finns också uppställda mål och strategier för det patientsäkerhetsarbete som planeras under 2018. Under år 2017 har Socialt stöd och omsorg arbetat för en patientsäker vård på olika nivåer och med olika yrkesgrupper.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vansbro kommun för år 2017 och föreslagna mål för patientsäkerhetsarbetet för år 2018.

Handläggare: Lis Frost-Danielsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

 

Ärende: Styrning, roller och organisationskultur i Vansbro kommun

I enlighet med beslut i KF 2018-02-27 § 23 har kommunstyrelsen ett uppdrag att utarbeta handlingsplan för förbättrad organisationskultur (KS 2018/195) samt att kommunicera och tydliggöra befintlig organisation och att tydliggöra roller (KS 2018/196). Det pågår redan ett arbete inom förvaltningen kring dessa frågor och därför kan det finnas anledning att sammanföra uppdraget från fullmäktige med pågående arbete kring arbetsmiljö, samverkan och ledarskap m.m. Det pågående arbetet med att utveckla och förtydliga kommunens mål- och resultatstyrning är också en viktig del i detta.

Beslut: Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att till kommunstyrelsen möte den 13 juni presentera en handlingsplan för förbättrad organisationskultur samt åtgärder för tydliggörande av roller och utvecklad styrning i Vansbro kommun.

Handläggare: Oscar Fredriksson, kommunchef

 

Ärende: Uppföljning måluppfyllelse

I årsredovisning för 2017 redovisas måluppfyllelse utifrån kommunfullmäktiges och kommunstyrelsen mål. Fem strategiska mål har beslutats av kommunfullmäktige och 36 verksamhetsmål har beslutats av kommunstyrelsen. För sju av verksamhetsmålen har målet uppnåtts, för övriga mål har målen delvis uppnåtts eller ej uppnåtts. En djupare analys krävs av målen där målet ej uppnåtts.

Beslut: Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ytterligare analysera målen där måluppfyllelse ej uppnåtts och föreslå åtgärder för dessa. Analysen rapporteras till kommunstyrelsen i september.

Handläggare: Catarina Willman, ekonomichef

Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Uppdaterad av: Sara Beya Brand

Redaktörer - Webmail