2018-11-22

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 21 november 2018. Hela protokollet från mötet finns på hemsidan så fort det är godkänt.

Ärende: Svar på revisionsrapport om handläggning och dokumentation av utredningar och insatser inom individ- och familjeomsorgen

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av hur kommunen hanterar handläggning och dokumentation av utredningar och insatser inom individ-och familjeomsorgen. Utifrån granskningen ger revisorerna följande rekommendationer till kommunstyrelsen, att:

- snarast se till att det finns en fungerande organisation inom IFO inklusive ledarskap,

- prioritera rekrytering till enheten,

- snarast fullfölja arbetet med det snart färdiga kvalitetsledningssystemet,

- en ny delegationsordning snarast tas fram och beslutas i den politiska församlingen.

Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet om svaret som lämnas till revisorerna.

Handläggare: Elisabeth Hekkala, socialchef

 

Ärende: Svar på revisionsrapport om uppföljning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av hur kommunen hanterar ansökningar av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Denna granskning är en uppföljning på den granskning som genomfördes 2016. Utifrån granskningen ger revisorerna följande rekommendationer till kommunstyrelsen, att:

- säkerställa att dokumenterade rutiner upprättas och fastställs samt tillgängliggörs för berörda,

- säkerställa att uppdraget avseende integration och den verksamhet som följer med den tydliggörs och förankras i organisationen.

Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet om svaret som lämnas till revisorerna.

Handläggare: Oscar Fredriksson, kommunchef

 

Ärende: Yttrande över samråd inför utrivning av Östervakerns regleringsdamm

Länsstyrelsen i Dalarna har bedömt att Dalälvens vattenregleringsföretag (DVF) inte har något gällande tillstånd för Östervakerns regleringsdamm.  Länsstyrelsen har därför sagt att DVF ska skicka in en ansökan om tillstånd för bedrivande av vattenverksamhet, alternativt att dammen rivs ut. Kommunstyrelsen yttrar sig om ett antal aspekter som utförligt behöver beskrivas och värderas i miljökonsekvensbeskrivningen i samrådet inför utrivning av Östervakerns regleringsdamm. I yttrandet nämns bland annat:

- kulturvärden, sociala värden

- påverkan på fisket, andra vattenlevande organismer, strandvegetationen, den befintliga och möjlig framtids fritidsbebyggelse, den gamla inlandsbanan, nuvarande dressinåkning samt ev. framtida godstrafik

- alternativa möjligheter att bedriva vattenverksamhet

- äldre industriverksamheter behöver inventeras

Handläggare: Tomas Isaksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Senast uppdaterad: 22 november 2018
Uppdaterad av: Sara Beya Brand

Redaktörer - Webmail