2019-01-16

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 15 januari 2019. Hela protokollet från mötet finns på hemsidan så fort det är godkänt.

Ärende: Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Tönderberget

Länsstyrelsen Dalarna har tagit fram ett förslag att bilda ett naturreservat för delar av Tönderberget.  Tönderberget ligger ungefär 3 km norr om Skålö, söder om Hulen. Naturreservatets areal är 69 ha och består av Tönderbergets nordostsluttning. Skogen i området består av en äldre tallskog med en del barrblandskog och lövträd. Tönderbergets höga naturvärden uppmärksammades i rapporten Vildmarksriket som togs fram 2010 av Mora, Leksand och Vansbro kommuner. Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer och också områden för friluftslivet.

Beslut:

Kommunstyrelsen är positiv till bildande av Tönderbergets naturreservat enligt Länsstyrelsen Dalarnas förslag. Bildande av Tönderbergets naturreservat är förenlig med kommunens översiktsplan.

Handläggare: Tomas Isaksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

 

Ärende: Upphandling avseende konsulter för projektering av Bäckaskogs äldreboende Hus 06

För att kunna handla upp ombyggnaderna i Hus 06 i Bäckaskogs äldreboende behövs upphandling av konsulter som kan ta fram entreprenadhandlingar. De ska ta fram handlingar för en avdelning med tio boendeplatser på bottenvåningen i det före detta köket och för en påbyggnad med ytterligare en våning. Beslut om själva entreprenadupphandlingen görs i steg 2. Den kan göras i etapper. Det som det kostar för att ställa iordning bottenvåningen med tio platser finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. 

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att upphandla konsulter för projektering av ombyggnad, renovering och nybyggnad av Hus 06 på Bäckaskog.

Handläggare: Olle Wiking, fastighetschef

 

Ärende: Förlängning av entreprenad med Adium omsorg AB

Sedan 2012-04-01 bedriver Adium omsorg AB hemtjänst, särskilt boende och öppen dagverksamhet för äldre i Äppelbo på entreprenadavtal med Vansbro kommun. Nuvarande avtal gäller från och med 2016-04-01 och löper till och med 2020-03-31 med möjlighet till två års förlängning. Om avtalet ska förlängas ska parterna vara överens om det senast 12 månader innan avtalet går ut.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska komma överens med Adium omsorg AB om en förlängning av avtalet.

Handläggare: Elisabeth Hekkala, socialchef

Senast uppdaterad: 16 januari 2019
Uppdaterad av: Sara Beya Brand

Redaktörer - Webmail