Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 14 maj 2019. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Revidering av riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning

Under 2019 kan kommuner få ett statsbidrag för att införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service (LSS), så kallad habiliteringsersättning.

Vansbro kommun betalar idag ut samma habiliteringsersättning till personer som går under LSS som de som deltar i daglig verksamhet enligt Socialtjänstlagen (Sol).

Eftersom Vansbro kommunredan bestämt att inte särskilja dessa grupper åt ges samma höjning till både personer som deltar i daglig verksamhet med LSS-beslut och personer som deltar i daglig verksamhet med Sol-beslut.

Beslut: Kommunstyrelsen höjer ersättningen för habiliteringsersättning för personer i daglig verksamhet med LSS-beslut och Sol-beslut från och med 2019-06-01 till följande:

  • Heldag: 50 kronor
  • Halvdag: 35 kronor

Handläggare: Anna-Lena Hållmats Bergvik, tillförordnad socialchef

Ärende: Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Det nuvarande utjämningssystemet ska utjämna strukturella olikheter mellan Sveriges kommuner och landsting. Syftet har varit att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för service till invånare oberoende av var i landet man bor.

I förslaget till ny fördelningsmodell är det större fokus på glesbygdskommuner. Det innebär att Vansbro kommun får ytterligare 1 421 kronor per invånare (9,7 miljoner kronor) i ökade intäkter utifrån de nuvarande nivåerna.

Vansbro kommun lämnar ett remissvar, med bland annat följande synpunkter:

  • Betänkandet ger en mer rättvis kostnadsfördelning jämfört med nuvarande fördelningsmodell, där man tänker på mindre glesbygdskommuners utmaningar; exempelvis avstånd mellan invånare, socioekonomi och ohälsotal.
  • Positivt att betänkandet tar hänsyn till att mer pengar omfördelas mellan kommunerna, vilket innebär ökad likvärdighet mellan landets kommuner och landsting.
  • Däremot löser inte det nya förslaget kommunsektorns långsiktiga finansieringsproblem. Staten måste ta ett större ansvar och vara med och delfinansiera ett framtida system för att kommunsektorn ska kunna klara utmaningarna. Vansbro kommun är en vinnare i förslaget, men det är på bekostnad av den totala kommunsektorn.

Handläggare: Catarina Willman, tillförordnad kommunchef/ekonomichef

Senast uppdaterad: 15 maj 2019