Kort från kommunfullmäktige

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 27 maj 2019. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Bild

Årsredovisning 2018

Kommunfullmäktige diskuterade kommunens årsredovisning för år 2018. Årsredovisningen är en sammanställning av en kommunens räkenskaper och förvaltning över året.

Resultatet för 2018 visade på ett underskott på 13,5 miljoner kronor.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en åtgärdsplan med syfte att återställa underskottet.

Handläggare: Catarina Willman, ekonomichef

Ansvarsprövning för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden

Kommunfullmäktige diskuterade frågan om ansvarsprövning för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden för år 2018.

Ansvarsprövning är kommunfullmäktiges sätt att pröva och utkräva ansvar från kommunens indirekt valda organ.

Beslut: Kommunstyrelsen och krisledningsnämnden och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Handläggare: Mikael Granath, kommunsekreterare

Senast uppdaterad: 29 maj 2019