Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 11 juni 2019. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Helårsprognos per april 2019

Det har tagits fram en prognos för kommunens ekonomiska utfall 2019. Prognosen för helåret per april är ett underskott på 21,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar med ett underskott på 18,3 miljoner kronor jämfört med budget. Största avvikelsen finns inom socialt stöd och omsorg med en prognos på minus 14,3 miljoner kronor och där individ- och familjeomsorgen står för 13,3 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner prognosen, och ger arbetsutskottet i uppdrag att träffa förvaltningsområdeschefer eller motsvarande för att gå igenom budget och möjlighet till effektiviseringar.

Kommunstyrelsen inför anställningsstopp med dispensförfarande, där alla rekryteringar över tre månader ska beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Handläggare: Catarina Willman, tillförordnad kommunchef/ekonomichef

Ärende: Åtgärdsplan 2019

Med anledning av kommunens ekonomiska situation behöver åtgärder vidtas för att nå en ekonomi i balans.

Beslut:

  • Det är av största vikt att kommunchef, ekonomichef och personalchef har den samlade bilden av vad som sker i verksamheterna.
  • Det är varje chefs ansvar att anpassa verksamheten till budget, genomföra effektiviseringar och reduceringar.
  • Chefspolicyn ska tydliggöras i förvaltningen.
  • Uppdrag kopplade till åtgärdsplanen prioriteras, konkretiseras och tidsätts.

Handläggare: Catarina Willman, tillförordnad kommunchef/ekonomichef

Senast uppdaterad: 12 juni 2019